Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Wiadomości

drobne ogłoszenia lokalne

drobne ogłoszenia lokalne

Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy.....

drobne / lokalne ogłoszenia

Norwegia, jak większość państw europejskich wprowadziła pewne ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy nowym obywatelom Wspólnoty.

FORMALNOŚCI

Rejestracja w Norwegi Pozwolenie na pobyt z możliwością pracy w Norwegi Pozwolenie na pracę w Norwegi Kto nie potrzebuje pozwolenia na pobyt w Norwegii?

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ W NORWEGII

Kto ma szansę na pracę w Norwegii? Jak znaleźć pracę w Norwegii? Pracownik - gość w Norwegii Praktykant w Norwegii Praca dla Au- pair w Norwegii Specjalista w Norwegii Praca sezonowa w Pozwolenie na pracę sezonową w Norwegii

WARUNKI PRACY W NORWEGII

Godziny pracy w Norwegii Zarobki w Norwegii

SYSTEM URLOPOWY W NORWEGII

Urlop wypoczynkowy

PRZYDATNE ADRESY W NORWEGII

Ciekawe linki w Norwegii Ambasady i konsulaty w Norwegii

 

FORMALNOŚCI

Rejestracja Polacy mogą przebywać w Norwegii w celu poszukiwania pracy przez okres do sześciu miesięcy, pod warunkiem dokonania w placówce publicznych służb zatrudnienia (Aetat)rejestracji jako poszukujący pracy. W okresie poszukiwania pracy należy dysponować odpowiednimi środkami utrzymania. Pozwolenie na pobyt z możliwością pracy w Norwegii O pozwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy można starać się zarówno w norweskich placówkach dyplomatyczno - konsularnych, jak i w komisariatach policji na terenie Norwegii. Wniosek o zezwolenie na pobyt z możliwością pracy może także w imieniu pracownika złożyć upoważniony przez niego pracodawca. Dokument ten jednak musi być podpisany zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, niezbędne jest również dołączenie do niego poświadczenia zatrudnienia lub kserokopia umowy o pracę. Zezwolenie na pobyt z możliwością pracy nie stanowi pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie na osiedlenie, dające prawo do stałego pobytu i pracy w Norwegii, może być wydane osobom zamieszkałym w Norwegii nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt należy zarejestrować się w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Konieczna jest również rejestracja w urzędzie podatkowym (Skattekort).

FORMALNOŚCI

Pozwolenie na pracę w Norwegii Warunkiem koniecznym ubiegania się o pozwolenie na pracę jest oczywiście wcześniejsze otrzymanie oferty pracy na pełnym etacie (40 godzin tygodniowo). Warunki pracy i płacy muszą odpowiadać warunkom oferowanym pracownikom norweskim zatrudnionym na tożsamych stanowiskach. Policja ma prawo pracownikowi tymczasowe pozwolenie na pracę, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Urząd ds. Cudzoziemców. Kto nie potrzebuje pozwolenia na pobyt w Norwegii? usługodawcy np. osób zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy, wykonującego w imieniu tegoż pracodawcy usługi/zlecenia w Norwegii, osoby prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w jednym z państw UE, studenci studiujący w Norwegii, obywatele państw UE posiadających prawo pobytu, prawo pracy, zezwolenie na osiedlenie się w Norwegii minimum 12 miesięcy przed dniem 1 maja 2004 roku.

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ W NORWEGII

Kto ma szansę na pracę w Norwegii? Przez wiele lat kraje skandynawskie, przede wszystkim Szwecja i Norwegia, kojarzyły się Polakom z możliwością wyjazdu na "saksy" owocowe. Nadal praca sezonowa przy zbiorze owoców jest bardzo popularna, jednak norweski rynek otworzył się także na przedstawicieli innych zawodów. W kraju tym szpitale czekają na polskich lekarzy i pielęgniarki. Oferują wysokie zarobki, opiekę socjalną, oraz przywileje zawodowe. Ale stawiają też wymagania, przede wszystkim językowe. Osoby nie znające chociażby języka angielskiego nie mają szans na zatrudnienie. Do pracy potrzebni są także specjaliści zatrudnieni przy wydobyciu ropy naftowej, w przemyśle rybnym, turystyce, budownictwie.Szansę na pracę mają pracownicy leśni, marynarze i przedstawiciele innych zawodów morskich. Legalna praca w Norwegii jest także w charakterze Au-pair. Jak znaleźć pracę w Norwegii? W Norwegii jest praca dla Polaków w poniższych branżach: branża usługowa; branża budownicza; branża stoczniowa; branża naftowa; branża petrochemiczna; leśnictwo; przemysł maszynowy; opieka nad dziećmi jako au-pair.

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ W NORWEGII

Pracownik - gość w Norwegii Jako pracownik - gość można starać się o pracę na farmach norweskich. Pozwolenie na pracę tego rodzaju uzyskuje się maksymalnie na 3 miesiące, bez możliwości przedłużenia. W placówce konsularnej Norwegii należy złożyć: wypełniony blankiet wniosku o pozwolenie na pracę (ze zdjęciem); kopię paszportu; standardowy blankiet umowy o pracę (z zatwierdzonej organizacji pośredniczącej w zatrudnieniu pracownika). Praktykant w Norwegii Praktyka w Norwegii służyć ma podniesieniu kwalifikacji zawodowych dlatego musi być zgodna z wykształceniem zawodowym kandydata. Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę należy posiadać konkretną ofertę pracy. Dokument zezwalający na pracę w charakterze praktykanta udzielane jest na okres maksymalnie dwóch lat. Otrzymanie pozwolenia kosztuje 600 koron norweskich (NOK), tj. ok. 306 PLN. Aby je uzyskać w placówce konsularnej Norwegii należy złożyć: wypełniony blankiet wniosku o pozwolenie na pracę (ze zdjęciem; kopię paszportu; standardowy blankiet umowy o pracę dla praktykantów; dokumentację posiadanego wykształcenia.

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ W NORWEGII

Praca dla Au - pair w Norwegii Praca w charakterze au pair polega zazwyczaj na opiece nad dziećmi, czasem sprzątaniu i gotowaniu. Młode kobiety pracują w ten sposób w zamian za mieszkanie, utrzymanie i kieszonkowe. O pozwolenie na takie zatrudnienie należy się starać przed wyjazdem do Norwegii, posiadając już ofertę konkretnej rodziny. Pozwolenie wydawane jest na dwa lata. W placówce konsularnej należy złożyć: wypełniony blankiet wniosku o pozwolenie na pracę (ze zdjęciem); kopię paszportu; standardowy blankiet umowy o pracę dla au pair. Specjalista w Norwegii Specjalista jest osobą posiadającą wykształcenie zawodowe lub kwalifikacje specjalne, na które aktualnie istnieje zapotrzebowanie w Norwegii. Wiedza i umiejętności tej osoby muszą być niezbędne dla zatrudniającej go firmy. Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę jako specjalista trzeba posiadać konkretną ofertę pracy. O dokument ten można ubiegać się w każdej placówce dyplomatycznej Norwegii. Pozwolenie wydaje się zazwyczaj na jeden rok, ale może zostać odnowione. Po trzech latach specjalista ma prawo uzyskać zgodę na osiedlenie się.

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ W NORWEGII

Praca sezonowa w Norwegii Pracownicy sezonowi to najczęściej osoby zatrudnione przy zbiorach plonów w rolnictwie, zbieraniu jagód w lesie lub w charakterze zastępstwa w sezonie urlopowym. Pozwolenie na pracę sezonową wydawane jest zazwyczaj na okres od trzech do sześciu miesięcy. Po upływie tego czasu, można starać się o ponowne pozwolenie na pracę w charakterze pracownika sezonowego, ale dopiero po upływie 6 miesięcy od ostatniego pobytu w Norwegii. Norweski pracodawca zatrudniając cudzoziemca do pracy sezonowej musi zapewnić takie same warunki pracy, jak rodowitemu Norwegowi. Pozwolenie na pracę sezonową w Norwegii Chcąc otrzymać pozwolenie na pracę w charakterze pracownika sezonowego w Ambasadzie Norweskiej należy złożyć: wypełniony blankiet wniosku o pozwolenie na pracę, ze zdjęciem; kopię paszportu; blankiet oferty zatrudnienia/ umowy o pracę. Tutaj znajdą Państwo adres Ambasady Królestwa Norwegii

WARUNKI PRACY Godziny pracy Tydzień roboczy w Norwegii wynosi maksymalnie 40 godzin, co daje średnią ośmiu godzin pracy przez pięć dni w tygodniu. Tydzień roboczy pracowników zmianowych jest o kilka godzin krótszy. Większość urzędów jest czynna od 8:00 do 16:00. Godziny pracy mogą się różnić zależnie od rodzaju działalności oraz branży, więc niektóre firmy rozpoczynają działalność o 7 rano, a inne o 9 rano. W przypadku pracy ponad 40 godzin tygodniowo, pracownikom przysługuje dodatek za nadgodziny, w wysokości co najmniej 40%. Wypłacanie takiego dodatku nie jest jednak prawnie wymagane w przypadku kadry kierowniczej. Zarobki Zasadniczo kwota wynagrodzenia jest ustalana pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, ponieważ w Norwegii nie ma przepisu określającego wysokość płacy minimalnej. Tym niemniej, w wielu przypadkach, pomiędzy związkami zawodowymi, a organizacjami zrzeszającymi pracodawców zawierane są układy zbiorowe, dotyczące wynagrodzenia. Najniższa stawka godzinowa - według taryf związków zawodowych - wynosi 120-130 koron brutto (66-72 złotych), lecz dodatkowo jeszcze pracownikowi należą się różne dodatki. Najważniejsze są nadgodziny, które w Norwegii są traktowane bardzo restrykcyjnie. Za pierwsze dwie pracodawca musi zapłaci 50 % więcej, a za każde następne już 100 %. Podwójna stawka obowiązuje po godzinie 21.00 oraz w soboty i niedziele.

SYSTEM URLOPOWY Urlop wypoczynkowy Ustawa o urlopach wypoczynkowych zapewnia pracownikom prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego i prawo do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Każdy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 25 dni roboczych w ciągu jednego roku urlopowego (pokrywającego się z rokiem kalendarzowym). Soboty liczą się także jako dni robocze, chociaż normalnie są wolne od pracy. Pracownicy powyżej 60 lat mają prawo do jednego dodatkowego tygodnia urlopu (6 dni). Prawo do wynagrodzenia za czas urlopu wypracowuje się w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem danego roku urlopowego. Wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 10,2% pensji w roku poprzedzającym rok urlopowy. W przypadku osób, które mają powyżej 60 lat kwota ta jest podwyższona o 2,3% od wysokości pensji. O terminie wykorzystania urlopu ma prawo decydować pracodawca ale ma on również obowiązek przedyskutowania tego z pracownikiem. W okresie od 1 czerwca do 30 września każdy ma prawo do wzięcia 3 tygodni urlopu bez przerw. Można zażądać wykorzystania reszty przysługującego urlopu w całości. Można wymagać również od pracodawcy poinformowania o rozpoczęciu okresu wykorzystania urlopów wypoczynkowych na dwa miesiące naprzód.

POLECAMY                                                             

Strony www:

www.udi.no - Strony internetowe Urzędu ds. Cudzoziemców

www.aetat.no - Norweskie publiczne służby zatrudnienia

www.stillinger.no - Przeglądarka stron internetowych, zawierających oferty pracy w Norwegii

www.europa.eu.int/eures Witryna internetowa EURES, system wyszukiwania ofert pracy, baza danych z życiorysami i inne informacje

www.finn.no - Baza danych z ofertami pracy

www.norsk.lysningsblad.no - Krajowa lista ofert pracy                                                          

 

PRZYDATNE ADRESY                                          

Ambasada Królestwa Norwegii                                           

 ul. F. Chopina 2a                                                              

00-559 Warszawa                                                           

Tel: +48 22 696 40 30                                             

Fax: +48 22 628 09 38                         

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                         

www: www.amb-norwegia.pl       

 

Norweski Urząd Pracy        

- Arbeidsdirektoratet       

C.J.Hambros pl. 2A 1Postboks 8127 Dep.; N-0032 Oslo  Tel. 23 35 24 00; Fax 23 35 27 50 www.aetat.no/arbeidssoker