Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

  Wymiar urlopu a ilość dni wolnego     Należy na wstępiez  aznaczyć, że wymiar urlopu to nie to samo, co ilość dni wolnego. Wprawdzie przez długie lata wymiar urlopu był utożsamiany z ilością dni odpoczynku, jednak od 01.01.2004 nowelizacja ustawy rozróżnia te dwa pojęcia opisując je jako::   Wymiar urlopu przysługujący danemu pracownikowi; Ilość dni wolnego jakie pracownik otrzyma w zamian za przysługujący mu wymiar urlopu.   Zazwyczaj te powyższe wartości były takie same, więc nie było potrzeby ich identyfikowania. Wszyscy określali to mianem urlopu. Według nowelizacji ustawy pracownik może mieć inny wymiar urlopu i inną ilość przyznanych dni wolnych. Ale spokojnie! Sprawa jest prosta, jeśli pracownik pracuje na 1 zmianę 8 godzin dziennie. Dopiero w przpadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest większy lub mniejszy od 8 godzin konieczne są dodatkowe wyliczenia.  Wymiar urlopu   Wymiar urlopu pracownika zgodnie z normami UE jest równy liczbie: 20 dni ? jeśli okresy zatrudnienia zaliczane do wymiaru urlopu w sumie dają liczbę mniejszą niż 10 lat, 26 dni - okresy zatrudnienia zaliczane do wymiaru urlopu w sumie dają liczbę co najmniej 10 lat. (albo wyższą)   To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla świeżo zatrudnionych absolwentów, bowiem od wejścia do Unii Europejskiej podniesiono wysokość urlopu wypoczynkowego z 18 do 20 dni, ze względu na dostosowywanie polskich przepisów do norm unijnych. Dla osób z mniejszym doświadczeniem taka sytuacja jest więc  bardzo korzystna.  W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.  Co zaliczamy do okresów zatrudnienia?   Wymiar urlopu jest ściśle uzależniony od stażu pracy.  Do wymiaru urlopu bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia. Należy tu wspomnieć, że nie ma znaczenia, jak poprzednie stosunki pracy zostały zakończone i czy istniały pomiędzy nimi przerwy w zatrudnieniu. Do okresów zatrudnienia oprócz stażu pracy wliczane są też okresy pobierania nauki, z tytułu ukończenia:   zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem czas nauczania, nie więcej niż 3 lata; średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas nauki ale nie więcej niż 5 lat ; średniej szkoły zasadniczej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata; szkoły policealnej - 6 lat; szkoły wyższej - 8 lat.   Ponadto do okresów zatrudnienia w niektórych przypadkach również okresy przestoju, czyli okresy kiedy pracownik z pewnych powodów nie pracował, np.: okresy urlopu, okresy służby wojskowej itp? Więcej infomacji w artykule:   Okresy zatrudnienia zaliczane do wymiaru urlopu  Urlop w przypadku pracy w dwóch miejscach   Jeżeli mamy do czynienia z pracą w oparciu o stosunek pracy w dwóch miejscach do wymiaru urlopu powinno się wliczyć także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Powyższy przypadek dotyczy sytuacji gdy pracownik podejmuje zatrudnienie mimo tego, iż pracuje już gdzie indziej. W takim wypadku u nowego pracodawcy do okresu zatrudnienia wlicza się czas pracy u poprzedniego do momentu zatrudnienia u nowego.   WAŻNE! Należy pamiętać dwóch przestrzeganiu dwóch zasad:   powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu - jeżeli więc po liceum skończyłem studia to nie należy mi się 12 lat tylko 8, jeżeli pracownik w trakcie nauki był równocześnie zatrudniony, do okresu zatrudnienia wlicza tylko jeden okres - ten korzystniejszy.  Ilość dni wolnego wyliczone na podstawie wymiaru urlopu   Według Kodeksu Pracy zgodnie z wymiarem urlopu, określonym dla danego pracownika  pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu przyznając dni wolne od pracy. Według znowelizowanego Kodeksu Pracy głosirządzące udzielaniem urlopu: urlopu należy udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy ad)1 Pierwsza zasada nie wymaga szerszego  omówienia. W typowym przypadku pracownik pracuje od poniedziałku do piątku więc urlopu udziela mu się w te dni. Jeżeli pracownik nie pracuje w poniedziałki, urlopu udziela mu się od wtorku do piątku itp.   UWAGA! Urlopu udziela się w wymiarze godzinowym!