Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Konkurencja zawodowa jest tak duża, że coraz więcej młodych ludzi po skończeniu studiów nie może znaleźć zatrudnienia, co w konsekwencji zmusza ich do korzystania z zasiłków dla osób bezrobotnych. Start w życie zawodowe ma niebagatelne znaczenie dla wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych; badania dowodzą, że to właśnie pierwsza praca decyduje o kierunku rozwoju ich dalszej kariery. Młody, energiczny człowiek, który psychicznie i fizycznie przygotowany jest do podjęcia pracy, na skutek zbyt długiego bezrobocia, traci poczucie własnej wartości, zaczyna wątpić w skuteczność swoich działań oraz słuszność dokonanych wcześniej wyborów (przede wszystkim tych dotyczących studiów). Poczucie zagubienia i niepewności, które najczęściej towarzyszy bezrobotnym absolwentom, wynika z nieznajomości drapieżnego rynku pracy oraz praw rządzących w jego obrębie. Dlatego głównym zadaniem wszystkich Urzędów Pracy jest ułatwianie młodym ludziom startu zawodowego. Wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach jako bezrobotne mogą regularnie otrzymywać nie tylko aktualne oferty zatrudnienia, ale tez informacje na temat odrębnych, przewidzianych ustawowo programów rynku pracy. Tego typu rozwiązania stanowią pewną ?furtkę? dla absolwentów szukających zatrudnienia; podstawowe jej punkty to: umowy absolwenckie, szkolenia, staże absolwenckie, stypendia, tzw. prace społecznie użyteczne oraz ogólnopolski program ?ABSOLWENT?. Każda osoba zainteresowana powyższymi formami podnoszenia kwalifikacji, szczegółowe dane na ich temat uzyskać powinna od pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Umowy absolwenckie Umowy absolwenckie zawierane są między pracodawcą, a starostą danego powiatu w celu stworzenia dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych absolwentów. W czasie 12 lub 18 miesięcy zatrudnienia starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych w związku z utworzeniem nowego stanowiska. Szkolenia Zarejestrowana w Urzędzie Pracy osoba ma możliwość wzięcia udziału w rożnego rodzaju szkoleniach organizowanych na terenie powiatu przez tę instytucje. Na kursy podnoszące zawodowe kwalifikacje bezrobotni absolwenci regularnie kierowani są przez starostę powiatu. Staże absolwenckie Bezrobotni absolwenci odbywają staże w miejscu pracy określonym w umowie zawartej między pracodawcą, a starostą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Staże umożliwiają wszystkim absolwentom szkół ponadpodstawowych podnoszenie i doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych. W tym czasie mają oni okazję do zaprezentowania własnych umiejętności oraz nabywania nowego, zawodowego doświadczenia. Dla pracodawcy jest to z kolei szansa sprawdzenia przydatności społecznej i indywidualnej kandydatów, którzy po okresie stażu mogą stać się pracownikami danej instytucji. Staże absolwenckie odbywają się według programu ustalonego przez strony zawierające umowę, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, bez ponoszenia przez pracodawcę jakichkolwiek kosztów wynagrodzenia. Stypendia Osoby korzystające z poszczególnych programów Urzędu Pracy mogą ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów:  absolwentowi skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje, w okresie jego trwania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku podstawowego; absolwentowi skierowanemu przez starostę na staż absolwencki, w trakcie jego trwania, przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podstawowego; bezrobotnemu zamieszkałemu w powiecie (gminie) uznawanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który, po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy podjął dalszą naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej bądź wyższej, starosta może przyznać stypendium w wysokości 60% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez okres 12 miesięcy. Prace społecznie użyteczne Bezrobotny absolwent na swój wniosek może zostać skierowany przez starostę do wykonywania na zasadach robót publicznych tzw. prac społecznie użytecznych. Z założenia nie są to prace związane z wyuczonym zawodem i mogą być wykonywane w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez instytucje użyteczności publicznej oraz instytucje zajmujące się problemami kultury, oświaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej. Starosta zwraca pracodawcy zatrudniającemu absolwenta część kosztów poniesionych z racji wypłacania wynagrodzeń, nagród oraz pokrywania składek na ubezpieczenia społeczne. Program ?absolwent? To ogólnopolski program przeznaczony dla bezrobotnych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Jego strategicznym celem jest umożliwienie każdej nowo rejestrującej się osobie skorzystanie z ofert pracy lub odpowiedniego programu aktywizacji zawodowej przed upływem 6 miesięcy od daty rejestracji. Dodatkowe cele programu zakładają: odnowienie kontaktów z absolwentami i zaktualizowanie informacji o nich; wsparcie kompetencyjne absolwentów poprzez ofertę szkoleniowo-informacyjną; zbudowanie trwałego systemu komunikacji z absolwentami; informowanie absolwentów o partnerach i sponsorach programu. W ramach programu ?Absolwent? realizowany jest także tzw. ?Indywidualny Plan Działania?, podczas którego bezrobotne osoby korzystając z pomocy doradców zawodowych, same aktywnie mogą poszukiwać pracy. Dzięki takim formom aktywizacji zawodowej ci absolwenci, którzy zaraz po skończeniu studiów nie znaleźli miejsca zatrudnienia, mają szanse dalszego kształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji. W sytuacji, kiedy konkurencja na rynku pracy jest tak silna, każde nowe doświadczenie pozytywnie zaważyć może na opinii przyszłego pracodawcy. Urzędy Pracy obecnie oferują młodym ludziom gamę alternatywnych rozwiązań, które przede wszystkim pozwalają im aktywnie przetrwać okres od chwili zdobycia dyplomu do podjęcia pierwszego poważnego stanowiska pracy.