Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Często jednak do osiągnięcia tego celu nie wystarczają nam ani wyjątkowe umiejętności, ani wysokie kwalifikacje. Bo nowa praca to też nowe środowisko, które jeśli nas nie zaakceptuje, nie mamy szans na zrobienie kariery w danej instytucji. W dzisiejszych czasach normę stanowi fakt, że świeży pracownik, zanim uda mu się wkraść w łaski kolegów, z reguły na początku jest obserwowany, obgadywany i poddawany różnego rodzaju testom na wytrzymałość. Jeśli zdołamy przetrzymać tę próbę, zostajemy ?jednymi z nich?; jeśli jednak nie, jesteśmy traktowani jak intruz, wobec którego każdy jawnie manifestuje swoją niechęć. Zazwyczaj praca w takich warunkach staje się nie do zniesienia i prędzej czy później sytuacja zmusza nas do rezygnacji z wymarzonego stanowiska. Oczywiście finał nie musi być aż tak dramatyczny. Gdy nauczymy się w porę rozpoznać zjawisko mobbingu, będziemy wiedzieli, jak postępować, aby mieć pod kontrolą to, co dzieje się w naszym nowym miejscu zatrudnienia.Czym jest mobbing? Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe zachowanie polegające na mściwym, okrutnym lub złośliwym usiłowaniu zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Ze zjawiskiem mobbingu możemy mieć do czynienia wszędzie tam, gdzie przez dłuższy okres czasu ludzie przebywają ze sobą w większych grupach (w rodzinie, w szkołach, w pracy, w stowarzyszeniach i wspólnotach). Pierwotnie pojęcie mobbingu stosowane było przez naukowców na określenie agresywnych zachowań dzikich zwierząt w stosunku do jednego osobnika w stadzie. We współczesnym znaczeniu po raz pierwszy użył go szwedzki psycholog Heinz Leymann podczas badań nad problemem przemocy psychicznej w miejscu pracy. W tym rozumieniu mobbing polega na wrogim, nieetycznym, systematycznym i długotrwałym (powtarzającym się przynajmniej raz w tygodniu przez minimum pół roku) zachowaniu skierowanemu przeciw jednej lub kilku osobom, na skutek którego ofiary stają się bezradne i tracą możliwość obrony. Działania mobbingowe zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawcy, wywołują u prześladowanej jednostki strach przed utrata stanowiska, wpływają na pogorszenie atmosfery oraz wydajności pracy w firmie. Sprawca najczęściej przy pomocy intryg, pomówień, kłamstw, plotek i zachowań sadystycznych usiłuje popsuć opinię ofiary w oczach przełożonych i wyeliminować ją z pozycji, jaką zajmuje. Naukowcy wyróżniają trzy etapy działań mobbingowych: Etap 1: Negatywne sygnały ze strony otoczenia, szerzenie plotek i pomijanie pracownika w codziennym życiu firmy. Etap 2: Do grupy prześladowców dołącza pracodawca (jeśli wcześniej nie był zaangażowany). Pracownik zostaje obwiniany o sprawy, za które nie jest odpowiedzialny, nie jest też brany pod uwagę przy realizacji systemów motywacyjnych. Gnębiona ofiara zaczyna odczuwać dolegliwości psychosomatyczne, żyje w ciągłym stresie, przez co spada odporność jej organizmu. Etap 3: Ofiara zupełnie traci motywację, jest na granicy załamania psychicznego, co w skrajnych przypadkach może zaprowadzić ją nawet do myśli samobójczych. Dlaczego warto przeciwdziałać mobbingowi? Istnieje wiele powodów, dla których należy bezwzględnie zwalczać mobbing w miejscu pracy. Przede wszystkim jest to działanie ograniczające podstawowe prawa jednostki i godzące w jej godność osobistą. Dlatego pracodawca odpowiedzialny za każdą zatrudnioną w firmie osobę w myśl art. 94 Kodeksu Pracy ma obowiązek chronić jej wolność oraz zapewnić bezstresowe warunki pracy. Na fakt coraz skuteczniejszego przeciwdziałania zjawisku mobbingu w miejscu zatrudnienia mają także wpływ jego ekonomiczne konsekwencje. Każdy pracownik, który ucierpiał wskutek prześladowań może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym oraz zażądać od pracodawcy odszkodowania, którego górna granica nie została ograniczona żadnym przepisem prawnym. W przypadku gdy ofiara nie rezygnuje ze stanowiska, stale narażona jest na długotrwały stres, przez co często korzystać musi ze zwolnień lekarskich. W efekcie tego nie tylko spada wydajność firmy, ale też cierpi jej wizerunek na rynku pracy. Opinia publiczna przekreśla te instytucje, które w skutek procesów mobbingowych uznane zostały za ?wrogie pracownikowi? i ?przyzwalające na terror psychiczny?. Napięta atmosfera w miejscu pracy jest też główną przyczyną częstych rotacji personalnych, a te dyskredytują firmę w oczach kandydatów szukających zatrudnienia w jej strukturach. Prawo pracy a mobbing Po raz pierwszy pojęcie mobbing znalazło się w Kodeksie Pracy 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie z artykułem 94: §1. Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. §2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu i zastraszeniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną oceną przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. §3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. §4. Pracownik, który w skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.   W myśli prawa osobą odpowiedzialną za dopuszczenie do działań mobbingowych w firmie jest zawsze pracodawca i dla sądu nie w ma w tym wypadku znaczenia kim był mobber (sprawca), a kim ofiara prześladowania. Jeśli jednak oskarżony o mobbing pracodawca udowodni, że dbał o zapobieganie temu zjawisku lub w odpowiedni sposób zareagował na zaistniały już problem, może powołać się w sądzie na tzw. zmniejszoną odpowiedzialność. Z tego też względu w interesie pracodawcy leży profilaktyczne czuwanie nad atmosferą w zakładzie pracy, baczne przyglądanie się zmianom w zachowaniu pracowników oraz organizowanie spotkań informacyjnych z wszystkimi zatrudnionymi w firmie osobami. Jeśli padłeś ofiarą prześladowania w miejscu pracy, musisz zgłosić swój problem bezpośredniemu przełożonemu lub organizacji, która czuwa nad ochroną praw pracowników! Pamiętaj, że mobbing jest działalnością przestępczą, której jesteś ofiarą, a nie przyczyną! Nie łudź się, że szykany ustąpią samoistnie! Nie bagatelizuj tej sprawy! Nie pozwól, żeby inny znaleźli się w podobnej sytuacji!