Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Istnieje wiele programów, z których studenci mogą pozyskać wsparcie finansowe. Doświadczenie zdobyte za granicą procentuje w przyszłości i może być dużym atutem podczas rekrutacji. Wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjna oferowane przez programy znacznie ułatwiają wyjazd za granicę. Potrzebne informacje studenci znajdą w Dziale Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni. Prezentujemy najpopularniejsze programy wymiany międzynarodowej:   Sokrates / Erasmus   Program edukacyjny Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) skierowany do studentów pragnących odbyć część studiów na uczelni partnerskiej za granicą. Oferowane są pobyty 1-2 semestralne w zależności do umowy między uczelniami. W ramach programu realizowana jest także wymiana nauczycieli akademickich a także podejmowane są różnego rodzaju projekty dotyczące kształcenia. Wymagania stawiane studentom to przede wszystkim dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka obcego, odpowiedniego dla kraju docelowego. Często uczelnie organizują intensywne kursy języków obcych tuż przed wyjazdem. Dla studentów nie posiadających certyfikatów językowych organizowane są egzaminy sprawdzające znajomość języka obcego. Założeniem programu jest wspieranie wymian międzyuczelnianych poprzez dofinansowanie pobytu za granicą. Oferowane stypendium ma pokryć różnicę w utrzymaniu między krajem macierzystym a docelowym. Wysokość stypendiów waha się w zależności od kraju partnerskiego, np. w roku 2006/07 nie mogła przekroczyć 400 EUR miesięcznie.  Leonardo da Vinci   Program ten istnieje od 1998 roku. Od stycznia 2007 realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Celem programu jest wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program skierowany jest do studentów pragnących odbyć szkolenia lub staż zawodowy nie będący częścią programu studiów wyższych. Program gromadzi oferty odbycia stażu za granicą. Można także samemu nawiązać kontakt z firmą i ubiegać się o dofinansowanie pobytu, przejazdu oraz ubezpieczenia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest pozyskanie praktyki bądź stażu, akceptacja firmy docelowej oraz znajomość języka obcego. Należy zaprezentować plan praktyki oraz umotywować wniosek o stypendium. Wysokość wsparcia finansowego oscyluje wokół 400-500 EUR miesięcznie.  TIME ? Top Industrial Managers for Europe   Program powstał w 1989 roku przy współpracy 16 uczelni europejskich z 9 krajów. Jest to program dwukulturowego kształcenia na uczelniach partnerskich, zakończony podwójnym dyplomem. Obecnie w ramach TIME współpracuje 49 europejskich uczelni inżynierskich z 19 krajów (w tym jako jedyna w Polsce Politechnika Wrocławska). Studenci korzystający z programu TIME mają możliwość realizacji dwuletniego programu studiów za granicą zbierając jednocześnie doświadczenie i doskonaląc znajomość języka obcego. Studia wydłużone są o rok ? uczelnia macierzysta kształci w tym przypadku przez 4 lata. Po zakończeniu studiów student otrzymuje dyplom uczelni macierzystej oraz partnerskiej.  DAAD ? Niemiecka Centrala wymiany Akademickiej   Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) to wspólna inicjatywa niemieckich szkół wyższych. W ramach programu organizowane są wymiany studyjne oraz językowe studentów i naukowców. O dofinansowanie pobytu za granicą mogą ubiegać się kandydaci na kursy językowe, studia magisterskie lub dyplomowe w Niemczech. Wsparcie obejmuje także artystów i muzyków oraz chętnych do realizacji badań naukowych na uczelni partnerskiej. Składane wnioski o dofinansowanie musza być zawierać uzasadnienie wyjazdu. Należy wykazać się także dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka obcego.   Kolejne programy zaprezentujemy wkrótce?