Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
I o ile jeszcze kilka lat temu takie wątpliwości oznaczać mogły roczna przerwą w edukacji, teraz istnieje możliwość pogodzenia studiów w dwóch miastach jednocześnie. MOST czyli Program Mobilności Studentów to projekt umożliwiający wymianę studentów pomiędzy polskimi uczelniami, które podpisały Porozumienie na Rzecz Jakości Kształcenia. Aktualnie jego uczestnikami są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań) Uniwersytet Jagielloński (Kraków) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Uniwersytet Opolski Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski (Katowice) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Zielonogórski Studenci tych uczelni mogą w ramach wymiany w dowolnie wybranym mieście zaliczyć semestr lub cały rok studiów na tym samym bądź innym kierunku. Przepisy warunkujące udział studentów w Programie opracowała w 1991 roku grupa prorektorów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Oparty na zasadach Sokratesa, szczegółowy regulamin dla wszystkich zainteresowanych studentów w całości dostępny jest na stronie www.uka.amu.edu.pl. Krok po kroku przez MOST: Program MOST obejmuje zarówno system stacjonarny, jak i zaoczny, a mogą wziąć w nim udział wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), którzy z pozytywnym wynikiem zaliczyli przynajmniej trzy semestry na uczelni macierzystej. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu studentowi przysługują oczywiście wszystkie stypendia, a także, w razie potrzeby, miejsce w domu studenckim. Zanim zainteresowany wymianą student przystąpi do procesu rekrutacyjnego, musi zorientować się w ofercie wolnych miejsc zgłoszonej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez uczestniczące w Programie uczelnie. Oferta aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim i w tym czasie student może ubiegać się o wyjazd. Termin wiosenny (15 kwietnia ? 8 maja) daje możliwość odbywania studiów przez semestr zimowy lub cały kolejny rok, zaś termin jesienny (5 listopada - 20 listopada) dotyczy tylko semestru letniego. Po upewnieniu się, że wybrany uniwersytet posiada wolne miejsce na danym kierunku, student musi przedstawić do zaopiniowania Dziekanowi ds. Studenckich swojego wydziału wypełniony kwestionariusz (gotowy wzór dostępny jest także na stronie UKA). Pozytywnie rozpatrzony wniosek trafia w dalszej kolejności do działającego na uczelni macierzystej Biura Spraw Studenckich, które zobowiązane jest do przedstawienia go w terminie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu. Ta o podjętej decyzji poinformuje zainteresowane uczelnie najpóźniej do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego i 30 grudnia w przypadku letniego. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Programu, student powinien sporządzić i przedstawić ponownie do zaopiniowania Dziekanowi ds. Studenckich tzw. porozumienia o programie zajęć. Ponieważ podstawą odbywania studiów w trakcie wymiany jest realizowanie indywidualnego programu, może on obejmować przedmioty wybrane dowolnie spośród różnych semestrów. W ramach MOST-u student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, natomiast ma możliwość takiego ich zestawienia, które odpowiadać będzie jego zainteresowaniom lub potrzebom. Jeżeli student zdecyduje się na swój kierunek, obowiązkowe przedmioty może uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek Dziekan ds. Studenckich musi wyznaczyć mu termin zaliczenia zaległych przedmiotów po powrocie na uczelnie macierzystą. Termin ten nie jest przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów. Bardzo istotne przy sporządzaniu semestralnego programu zajęć jest, aby suma punktów ECTS z wybranych przedmiotów nie była mniejsza niż 30, a w przypadku wyjazdów rocznych 60. Po zaopiniowaniu porozumienia o programie zajęć student powinien dostarczyć dokument uczelni przyjmującej i odpowiednio wcześnie skontaktować się z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczącej miejsca w akademiku, pkt. ECTS za dane przedmioty itp. W ramach Programu MOST student zalicza przedmioty w trakcie sesji egzaminacyjnej. Uzyskane przez niego oceny wpisywane są w wydawaną przez uczelnie przyjmującą kartę, która później jest podstawą wystawienia tzw. wykazu zaliczeń ( punkty ECTS, zaliczenia oraz oceny nie mogą być wpisywane do indeksu z uczelni macierzystej). Po zakończeniu wymiany dziekanat uczelni macierzystej w oparciu o wykaz zaliczeń dokonuje stosownego wpisu do indeksu studenta, który tym samym zostaje promowany na kolejny semestr studiów.