Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Oczywiście nie musi to oznaczać definitywnego końca studiowania; obecnie wszystkie uczelnie w Polsce mając na względzie najtrudniejsze przypadki, zezwalają swoim studentom na branie urlopów w trakcie studiów. W przypadku tzw. okoliczności losowych studentom przysługuje urlop dziekański, zaś gdy częsta nieobecność na zajęciach spowodowana jest długotrwałą chorobą, wtedy studenci mogą ubiegać się o urlop zdrowotny. Określana mianem urlopu przerwa trwa jeden semestr lub cały rok akademicki, w zależności od przyczyn, jakie warunkują konieczność jej wzięcia. W trakcie urlopu student zachowuje oczywiście wszystkie prawa oraz ulgi wynikające z posiadania legitymacji studenckiej. A w uzasadnionych przypadkach może także ubiegać się o świadczeni materialne. Zarówno urlop dziekański, jak i zdrowotny, przyznawane są jednorazowo, co w praktyce oznacza, że w trakcie swoich studiów student może tylko raz skorzystać z tego typu udogodnienia. Na wszystkich polskich uczelniach obowiązują te same przepisy określające zasady zezwalające żakom na branie urlopów. Zgodnie z Regulaminem Studiów przerwy dziekańskie i zdrowotne przyznawane są na następujących warunkach: Urlop dziekański  a. O urlop dziekański może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej drugi rok, a wcześniej nie powtarzał żadnego semestru studiów b. Umotywowane podanie o udzielenie urlopu student składa w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie zaś w momencie, gdy nie zaliczył on semestru. c. Zgodę na przerwę w nauce udziela dziekan na podstawie podania, w którym student powołuje się na ważne okoliczności losowe d. Student przebywający na urlopie dziekańskim może uzyskać od dziekana zgodę na zaliczenie przedmiotów awansem e. W konsekwencji przebywania na urlopie, dopuszczalny okres studiów ulega przedłużeniu o czas trwania przerwy w nauce. Urlop zdrowotny a. O urlop zdrowotny mogą ubiegać się studenci od pierwszego do ostatniego roku studiów b. Prośbę o urlop zdrowotny student musi złożyć w dziekanacie nie później niż w ciągu miesiąca od zaistnienia przyczyny urlopu i przed końcem bieżącego semestru, którego nie zdoła już zaliczyć z powodu przewlekłej choroby c. Urlopu zdrowotnego udziela dziekan z powodu długotrwałej choroby, która uniemożliwia studentowi regularne uczestniczenie w zajęciach d. Dziekan wyraża zgodę na urlop zdrowotny na podstawie podania zawierającego orzeczenie uprawnionej komisji lekarskiej e. Do uzyskania takiego orzeczenia niezbędne są zaświadczenie o długotrwałej chorobie wystawione przez organy służby zdrowia f. W trakcie urlopu zdrowotnego dziekan za zgodą lekarza może dopuścić studenta do niektórych zajęć, egzaminów i zaliczeń g. Urlop zdrowotny oraz urlop będący jego konsekwencją, nie są wliczane do okresu studiów h. Po urlopie zdrowotnym student zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym mu kontynuowanie nauki. Urlopy na studiach są bardzo dobrym rozwiązaniem także dla tych studentów, którzy w trakcie edukacji planują założyć rodzinę, na skutek problemów finansowych zmuszeni zostali do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin lub po prostu potrzebują przerwy w nauce. Z reguły podania o urlop są pozytywnie rozpatrywane, a dziekani bardzo rzadko zgłaszają jakiekolwiek zastrzeżenia co do przyczyn ubiegania się o przerwę w studiowaniu. Dlatego też z roku na rok systematycznie zwiększa się liczba osób chętnych do skorzystania z tego typu udogodnienia. Dodatkową zaletą urlopów na życzenie jest przedłużenie okresu studenckiego życia, co wiąże się chociażby z dalszym posiadaniem przywilejów uprawniających do tańszych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz ulgowych wstępów na różnego typu imprezy okolicznościowe.