Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Podczas studiów warto skorzystać z jednej z wielu możliwości studiowania lub odbycia stażu za granicą. Jest to doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji a także nawiązania kontaktów zawodowych. Warto z niej skorzystać!Podczas studiów warto skorzystać z jednej z wielu możliwości studiowania lub odbycia stażu za granicą. Jest to doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji a także nawiązania kontaktów zawodowych.Warto z niej skorzystać!Istnieje wiele programów, z których studenci mogą pozyskać wsparcie finansowe. Doświadczenie zdobyte za granicą procentuje w przyszłości i może być dużym atutem podczas rekrutacji. Wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjna oferowane przez programy znacznie ułatwiają wyjazd za granicę. Potrzebne informacje studenci znajdą w Dziale Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni. Prezentujemy najpopularniejsze programy wymiany międzynarodowej:   Sokrates / Erasmus   Program edukacyjny Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) skierowany do studentów pragnących odbyć część studiów na uczelni partnerskiej za granicą. Oferowane są pobyty 1-2 semestralne w zależności do umowy między uczelniami. W ramach programu realizowana jest także wymiana nauczycieli akademickich a także podejmowane są różnego rodzaju projekty dotyczące kształcenia. Wymagania stawiane studentom to przede wszystkim dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka obcego, odpowiedniego dla kraju docelowego. Często uczelnie organizują intensywne kursy języków obcych tuż przed wyjazdem. Dla studentów nie posiadających certyfikatów językowych organizowane są egzaminy sprawdzające znajomość języka obcego. Założeniem programu jest wspieranie wymian międzyuczelnianych poprzez dofinansowanie pobytu za granicą. Oferowane stypendium ma pokryć różnicę w utrzymaniu między krajem macierzystym a docelowym. Wysokość stypendiów waha się w zależności od kraju partnerskiego, np. w roku 2006/07 nie mogła przekroczyć 400 EUR miesięcznie.  Leonardo da Vinci   Program ten istnieje od 1998 roku. Od stycznia 2007 realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Celem programu jest wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program skierowany jest do studentów pragnących odbyć szkolenia lub staż zawodowy nie będący częścią programu studiów wyższych. Program gromadzi oferty odbycia stażu za granicą. Można także samemu nawiązać kontakt z firmą i ubiegać się o dofinansowanie pobytu, przejazdu oraz ubezpieczenia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest pozyskanie praktyki bądź stażu, akceptacja firmy docelowej oraz znajomość języka obcego. Należy zaprezentować plan praktyki oraz umotywować wniosek o stypendium. Wysokość wsparcia finansowego oscyluje wokół 400-500 EUR miesięcznie.  TIME ? Top Industrial Managers for Europe   Program powstał w 1989 roku przy współpracy 16 uczelni europejskich z 9 krajów. Jest to program dwukulturowego kształcenia na uczelniach partnerskich, zakończony podwójnym dyplomem. Obecnie w ramach TIME współpracuje 49 europejskich uczelni inżynierskich z 19 krajów (w tym jako jedyna w Polsce Politechnika Wrocławska). Studenci korzystający z programu TIME mają możliwość realizacji dwuletniego programu studiów za granicą zbierając jednocześnie doświadczenie i doskonaląc znajomość języka obcego. Studia wydłużone są o rok ? uczelnia macierzysta kształci w tym przypadku przez 4 lata. Po zakończeniu studiów student otrzymuje dyplom uczelni macierzystej oraz partnerskiej.  DAAD ? Niemiecka Centrala wymiany Akademickiej   Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) to wspólna inicjatywa niemieckich szkół wyższych. W ramach programu organizowane są wymiany studyjne oraz językowe studentów i naukowców. O dofinansowanie pobytu za granicą mogą ubiegać się kandydaci na kursy językowe, studia magisterskie lub dyplomowe w Niemczech. Wsparcie obejmuje także artystów i muzyków oraz chętnych do realizacji badań naukowych na uczelni partnerskiej. Składane wnioski o dofinansowanie musza być zawierać uzasadnienie wyjazdu. Należy wykazać się także dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka obcego.   Kolejne programy zaprezentujemy wkrótce?Podczas studiów warto skorzystać z jednej z wielu możliwości studiowania lub odbycia stażu za granicą. Istnieje wiele programów, z których studenci mogą pozyskać wsparcie finansowe. Jest to dobra okazja do zdobycia doświadczenia za granicą. Wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjna oferowane przez programy znacznie ułatwiają wyjazd za granicę.Potrzebne informacje studenci znajdą w Dziale Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni. Oto kolejne z najbardziej znanych programów stypendialnych:   Fundacja Roberta Boscha   Fundacja Roberta Boscha oferuje różnego rodzaju programy stypendialne wspierając w ten sposób wymianę międzynarodową oraz rozwój studentów z różnych krajów. Duża część stypendiów skierowana jest do absolwentów oraz doktorantów z Ameryki oraz Europy. Wsparcie czeka także na naukowców oraz uczniów. Stypendia przyznawane są w drodze przetargów z określonych dziedzin: nauka, zdrowie, nauki socjalne oraz edukacja. Fundacja ściśle współpracuje z niemieckimi uczelniami, na których odbywa się kształcenie lub badania w ramach programu. Oferowane wsparcie finansowe ma ułatwić pobyt w Niemczech, w niektórych programach także start w życie zawodowe w kraju macierzystym. Miesięczne stypendium kształtuje się w granicach kilkuset EUR.  GFPS ? Wspólnota wymian studenckich w Europie środkowej oraz wschodniej   GFPS to organizacja zrzeszająca fundacje wspierające wymiany studenckie, kursy językowe, seminaria oraz inne projekty. Oferowane są pobyty studyjne oraz naukowe dla studentów oraz doktorantów z Polski, Czech oraz Niemiec. Wysokość miesięcznych stypendiów oscyluje w granicach 1.000 PLN w Polsce, 7.000 Koron w Czechach oraz ok. 550 ? w Niemczech Ocenie podlegają motywacja działania, znajomość języka obcego, wyniki w nauce, program pobytu za granicą oraz osobowość kandydata.   Fundacja Fulbrighta   Stypendium Fundacji Fulbrighta skierowane jest do osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć umiejętności niezbędne w organizacji i zarządzaniu. W ramach programu indywidualnie dobiera się program wykładów w amerykańskiej uczelni oraz 6-tygodniowy staż zawodowy. Stypendium trwa około 10 miesięcy. Program jest przeznaczony dla kandydatów zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w polskich instytucjach państwowych, pozarządowych i prywatnych. Należy mieć ukończone studia wyższe, staż pracy powyżej 5 lat oraz bardzo dobrze znać język angielski. Ważne jest także uzyskanie urlopu na czas trwania stypendium.  TUDAG   TUDAG czyli Spółka Akcyjna Politechniki w Dreźnie zrzesza obecnie osiem przedsiębiorstw działających na rzecz promocji wiedzy na tej uczelni. TUDAG wpiera wszelkie inicjatywy wymiany międzynarodowej, studia magisterskie i podyplomowe oraz indywidualnie programy realizowane na Politechnice w Dreźnie. Wszelkie zgłoszenia i aplikacje na staże, projektu rozpatrywane są indywidualnie.   Fundacja General Electric   Cyklicznie Fundacja General Electric oferuje na polskich uczelniach programy seminariów letnich. Oferta stypendialna kierowana jest do studentów drugiego roku kierunków ekonomicznych, inżynierskich, technicznych oraz zarządzania. Kandydaci musza wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce. Szczegóły oferty studenci odnajdą w Działach Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni.  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska   Stowarzyszenie skupia stypendystów wyłonionych w drodze konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego we współpracy z Fundacją im. Nowickiego. Dla laureatów konkursu Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) przyznaje stypendia umożliwiające odbycie stażu w Niemczech (6 - 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wybór miejsca praktyki dokonywany jest przez DBU. Celem programu jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Należy mieć ukończone studia wyższe i tytuł magistra, osiągnięcia w nauce oraz mniej niż 30 lat. Kandydat powinien przedłożyć projekt praktyki, uzasadnienie wyboru tematu. Wysokość przyznawanego stypendium wynosi 1060 EUR miesięcznie. Ponadto stypendysta może liczyć na zwrot kosztów ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.   Kolejne stypendia już wkrótce?Podczas studiów warto skorzystać z jednej z wielu możliwości studiowania lub odbycia stażu za granicą. Istnieje wiele programów, z których studenci mogą pozyskać wsparcie finansowe. Jest to dobra okazja do zdobycia doświadczenia za granicą. Wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjna oferowane przez programy znacznie ułatwiają wyjazd za granicę.