Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem mówimy wtedy, kiedy jedna ze stron składa pisemne wypowiedzenie stosunku pracy Wypowiedzenie może być złożone na takich samych warunkach przez pracownika jak i przełożonego. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej, czyli umowa o pracę zostaje rozwiązana po okresie czasu ściśle określonego w wypowiedzeniu. Kiedy można wypowiedzieć stosunek pracy a w jakich przypadkach nie można wypowiedzieć i w jakiej formie można to uczynić ? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej. Umowy których nie można wypowiedzieć  (nie można rozwiązać za wypowiedzeniem) * umowy o pracę zawartej na czas określony;* umowy o pracę zawartej na okres zastępstwa;* umowy o pracę zawartej na okres wykonywania jakiejś określonej pracy. Podmioty zawierające powyżej wymienione umowy o pracę, nie mając mozliwości jej wypowiedzenia, są tym samym chronione przez okres trwania konkretnej umowy. Uznano bowiem, że powyższe umowy powinny gwarantować dużą stabilność w okresie ich trwania.  Umowy które można wypowiedzieć (rozwiązać za wypowiedzeniem): * umowa o pracę na czas nieokreślony, * umowa o pracę na okres próbny, * w drodze wyjątku od zasady może zostać rozwiązana umowa o pracę na czas określony, jeśli jednoczęśnie spełnione są dodatkowe warunki:- umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, - strony zastrzegły w umowie możliwość rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem. Forma wypowiedzenia Wypowiedzenie musi być przedłożone przez jedną ze stron w formie pisemnej i zawierać: W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik: * dane personalne pracownika i pracodawcy* wyszczególnienie rodzaju wypowiadanej umowy;* datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia;* treść właściwą dotyczącą wypowiedzenia umowy o pracę z uzasadnieniem. Można skorzystać z przykładowego wzoru Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (do pobrania plik w formacie pdf) W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca powinien dołączyć klauzulę informującą pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu oraz podać przyczynę wypowiedzenia, która musi być konkretna i zrozumiała dla pracownika.Okresy wypowiedzenia Należy pamiętać, że nie jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z dnia na dzień, musi zostać zachowany pewien przedział czasowy, zależny w dużym stopniu od rodzaju podpisanej umowy o pracę: Umowa o pracę zawarta na okres nieokreślony - Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u pracodawcy, któremu zamierzamy wypowiedzieć stosunek pracy i wynosi: * 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat * 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, * 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, Umowa o prace na okres próbny Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta i wynosi: * 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące, * 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,* 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni.