Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - WZÓR    Kiedy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie?   Kodeks Pracy pozwala pracodawcy zwolnić pracownika dyscyplinarnie, czyli rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym, bez zachowania  wypowiedzenia, ale tylko w ściśle określonych w Kodeksie Pracy przypadkach, a mianowicie:   w przypadku winy pracownika; w przypadku braku bezpośredniej winy pracownika.   Zazwyczaj dyscyplinarka utożsamiana jest z ewidentnym wykroczeniem ze strony pracownika takim jak złamanie przepisów bądź nieprzestrzeganie zakładowego regulaminu pracy. Czasem jednak pracodawca może zwolnienić pracownika bez jego wyraźnej winy, w przypadku przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na kolejnych stronach.  Dyscyplinarka w przypadku winy pracownika   Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy pracownik dopuścił się rażących uchybień podczas wykonywania obowiązków zawodowych   pracownik w okresie trwania umowy o pracę dopuścił się popełnienia przestępstwa, przez co niemożliwe jest jego dalsze zatrudnienie; pracownik poważnie naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, takie jak: nie przestrzegał czasu pracy ustalonego w miejscu pracy; nie stosował się do regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; nie przestrzegał przepisów oraz zasad BHP; nie przestrzegał w miejscu pracy zasad współżycia społecznego; nie dochował tajemnicy służbowej. pracownik ze swej winy stracił uprawnienia do wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy, wykluczenia: uprawnienia utracone na skutek wypadku, uprawnienia utracone zmiany uregulowań prawnych.    Dyscyplinarka w przypadku braku bezpośredniej winy pracownika   Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika praktycznie tylko w przypadku przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika, gdy jest jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa:   dłużej niż 3 miesiące, jeżeli pracodawca zatrudniał pracownika krócej niż 6 miesięcy; dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, jeżeli pracodawca zatrudniał pracownika co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; dłużej niż miesiąc, ale usprawiedliwiona nieobecność pracownika wynika z innego powodu niż  wymienione wymienione.    Kiedy nie można wypowiedzieć umowy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności?   nieobecność pracownika była spowodowana opieką nad dzieckiem, w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku; nieobecność pracownika była spowodowana koniecznością odosobnienia wywołanego chorobą zakaźną, w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia lub zasiłku; pracownik stawił się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności (jeżeli więc z powodu choroby nieobecny był 3 lata i po tym okresie stawił się do pracy, pracodawca nie może go już zwolnić).   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - WZÓR