Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Kiedy pracownik ma prawo odejść z pracy z dnia na dzień?   Pracownik ma prawo odejść z pracy rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, jeśli miało miejsce ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, zgodnie z Art. 111 , art. 55 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W Kodeksie Pracy niestety do tej pory nie ma jasnego podziału, które obowiązki ciążące po stronie pracodawcy należy uznać za podstawowe. Wgłębiając się w wyżej wymienione źródło prawne, artykuł 94 Kodeksu Pracy daje w pewien sposób zarys, które obowiązki musi naruszyć pracodawca, żeby była podstawa do rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.   Wynagrodzenie w przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy   Pracownik, który ma prawo rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym przy naruszeniu podstawowych obowiązków przez pracodawcę zachowuje również prawo do wynagrodzenia. Przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w postaci odszkodowania w wysokości pensji za okres wypowiedzenia, a w przypadkach, kiedy umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni, zgodnie z art. 55 par. 11 K.P.      Jak rozumieć prawo do odszkodowania?   Okazuje się w praktyce, że istnieje szereg wątpliwości, kiedy pracownikowi faktycznie  rzysługuje prawo do odszkodowania w myśl z art. 55 par. 11 k.p. Problemem jest również rozstrzygnięcie  kwestii, kiedy możliwe jest w praktyce natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych pracownika. Kolejnym i najważniejszym problemem do rozwiązania jest ustalenie czy w danym przypadku, zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych, pracownikowi przysługuje również prawo do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa.. Prawo pracownika do otrzymania tego odszkodowania, bowiem nie przysługuje absolutnego każdym przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy.Pracownik odszkodowanie ma prawo otrzymać tylko wtedy, jeśli  przesłanki rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym , czyli ciężkie naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę faktycznie się zdarzyło.   Odszkodowanie dla pracodawcy   Należy również wspomnieć, że pracodawca ma również prawo dochodzić swoich praw w sądzie, jeśli uważa, że nie dopuścił się rażących uchybień wobec pracownika naruszając tym samym jego dóbr osobistych.  W przypadku, gdy są wyda orzeczenie na korzyść pracodawcy, pracownik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie pracodawcy za powstała sytuację W takim przypadkach pracodawca korzysta z prawa dochodzenia odszkodowania od pracownika za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.      Jak rozumiane są dobra osobiste pracownika?   Jedna z najważniejszych zasad prawa pracy głosi, że pracodawca jest zobowiązany z litery prawa szanować zarówno godność, jak i wszystkie inne dobra osobiste pracownika, zgodnie z  art. 111 Kodeksu Pracy. Wszelkie działania pracodawcy, które naruszają dobra osobiste pracownika stanowią przesłankę do zasadnego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.Dobra osobiste pracownika, zgodnie z  art. 23 kodeksu cywilnego, są rozumiane jako :   wolność; zdrowie; cześć; swoboda sumienia; nazwisko lub pseudonim; wizerunek; tajemnica korespondencji; nietykalność mieszkania; twórczość naukowa; twórczość  artystyczna; twórczość racjonalizatorska.      Przykłady naruszenia dóbr osobistych   Jako przykładowe naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę można by wymienić: mobbing; zniesławienie; znieważanie; grożenie pracownikowi; naruszenie nietykalności osobistej pracownika; ujawnienie bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia.   Wina umyślna   Należy również podkreślić, że pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli odejść z pracy z dnia na dzień, jeżeli pracodawca umyślnie dopuścił się rażącego naruszenia jego dóbr osobistych. Przesłanką do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzenia stosunku pracy musi być, zatem wina umyślna pracodawcy lub też rażące niedbalstwo z jego strony wobec pracownika.