Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:   Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o pracę     Przyczyna podana przez pracodawcę   Pracodawca, który zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ma obowiązek wskazać konkretną przyczynę rozwiązania tej umowy.   Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę ma istotne znaczenie dla pracownika. Pracownik ma możliwość obrony przed postawionymi mu przez pracodawcę zarzutami. Z drugiej strony - sąd pracy ma możliwość sprawdzenia czy dane wypowiedzenie umowy o pracę było zasadne oraz zostało wypowiedziane zgodnie z prawem. W razie wątpliwości pracownik ma możliwość dochodzenia swoich praw od pracodawcy na drodze sądowej, występując do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu pracy.  W jaki sposób powinna być podana przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?   Sąd Najwyższy w uchwale z 27 czerwca 1985 r. wskazuje, że konkretność przyczyny wypowiedzenia wymaga jej sprecyzowania. Oznacza to również, że w przypadku, gdy dla dokonania określonej czynności wymagana jest przyczyna uzasadniająca tę czynność, to powinna być ona wskazana w taki sposób, żeby możliwe było sprawdzenie jej istnienia oraz zasadności.   Należy zwrócić uwagę, że podając przyczynę wypowiedzenia nie wystarczający może okazać się ogólnikowy zwrot lub cytowanie fragmentów kodeksu pracy. Dla przykładu nie wystarczy podać jako przyczynę naruszenie obowiązków pracowniczych.     Jakie warunki muszą spełniać przyczyny wypowiedzenia żeby były prawidłowe?   Rodzaj i ciężar przyczyn wypowiedzenia   Przy ustalaniu, czy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę mogą być uznane za prawidłowe decydujące znaczenie ma rodzaj i ciężar podanych przyczyn wypowiedzenia.  Jakie warunki muszą spełniać przyczyny wypowiedzenia żeby były prawidłowe?   Przyczyny zawinione i nie zawinione przez pracownika   Mogą to być zarówno przyczyny zawinione przez pracownika, (np. niesumienne wykonywanie poleceń przełożonych), jak i niezawinione, (np. nieobecność w pracy spowodowane jego złym stanem zdrowia.   Przyczyny prawdziwe   Podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa, czyli zgodną ze stanem faktycznym.   Niewskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę   Sąd Najwyższy uznał, że naruszenie art. 30 § 4 k.p. może polegać na niewskazaniu w ogóle przyczyny rozwiązania umowy o pracę lub na pozornym, niewystarczająco jasnym i konkretnym jej przedstawieniu.     Co może oznaczać brak przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?   Brak wskazania konkretnej przyczyny wypowiedzenia może skutkować uwzględnieniem powództwa pracownika i uznaniem przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne. Może również skutkować przywróceniem pracownika do pracy, albo zasądzeniem na jego rzecz odszkodowania, które musi wypłacić pracodawca.   Dlatego, z punktu widzenia pracodawcy korzystniejsze jest podanie konkretnych i wystarczająco szczegółowych przyczyn rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i uniknięcie tym samym późniejszego zarzutu braku konkretności tej przyczyny.   Co ocenia sąd?   Sąd przede wszystkim ocenia, czy pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, spełnił obowiązek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia tej umowy. Sąd bierze, zatem pod uwagę treść wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownikowi. Późniejsza zmiana przyczyny wypowiedzenia jest już niemożliwa, podobnie konkretyzacja przyczyny. Pracodawca nie może uzupełnić braku wskazania konkretnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika po wniesieniu powództwa o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Pracodawca nie może podać przyczyny lub sprecyzować istniejącej w bardziej dokładny sposób po doręczeniu wypowiedzenia pracownikowi, czyli na przykład w czasie trwania procesu przed sądem. Sądowa ocena zasadności przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie może wykraczać poza fakty podane w oświadczeniu pracodawcy.   Polecamy   Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:   Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o pracę