Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
    Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron   Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron jest dopuszczalna podczas wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony. Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jest możliwa zarówno, kiedy umowę wypowiada pracodawca, jak i wówczas, gdy wypowiada ją pracownik i każda ze stron ma takie samo prawo wystąpić o skrócenie okresu wypowiedzenia. W przepisach nie ma dokładnej wskazówki, o ile maksymalnie strony mogą skrócić okres wypowiedzenia.   Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od podpisanego porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem stanowiącego o rozwiązaniu umowy o pracę wcześniej, niż wynikałoby to z zastosowania właściwego okresu wypowiedzenia, trybu rozwiązania umowy nie ulega zmianie.   Podpisane ustalenie o skróceniu okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron dotyczy więc wyłącznie skrócenia okresu wypowiedzenia i umowa o pracę rozwiązuje się za wypowiedzeniem.   Kiedy można stosować skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron?   Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron jest stosowane do wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 KP). Okres wypowiedzenia warunków płacy lub pracy umowy o pracę na czas nieokreślony także można skrócić na mocy porozumienia pracodawcy i pracownika.   Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcyPracodawca ma szczególne prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na mocy własnej jednostronnej decyzji, bez zgody pracownika. Pracodawco ma takie prawo w przypadku, gdy wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 361 k.p.). Poniżej opisano szczegółowo, jakie przepisy stosuje pracodawca w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość lub jest w stanie likwidacji:   Pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników,   W przypadkach, gdy przyczyna wypowiedzenia nie dotyczy pracownika, a pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, stosuje ustawę z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Wówczas może równocześnie skrócić okres wypowiedzenia.   Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników,   Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników także może zwolnić pracownika z przyczyny go niedotyczącej i w konsekwencji skrócić okres wypowiedzenia. W takim przypadku nie stosuje się ww. ustawy, a pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia na zasadach wskazanych w art. 361 KP (choć wyrażane są też przeciwne opinie).  Kiedy można stosować skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy?   Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy dotyczy trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Nie jest, zatem dopuszczalne skracanie jednostronną decyzją pracodawcy krótszych okresów wypowiedzenia niż 3-miesięczny.   O ile można skrócić okres wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy?   Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność ? kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 KP). Pracodawca i pracownik mogą dokonać dalszego skrócenia okresu wypowiedzenia, ale tylko na mocy wspólnego porozumienia, zgodnie z art. 36 § 6 KP.   Jaka jest wymagana forma skrócenia okres wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy?   O skróceniu okresu wypowiedzenia należy poinformować pracownika w piśmie wypowiadającym umowę o pracę, a nie w terminie późniejszym (wyrok SN z 19.12.1990 r., I PR 391/90, OSNCP z 1992 r, Z. 11, poz. 206). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z upływem skróconego okresu i taką datę należy podać w świadectwie pracy (por. uchwała SN (7) z 9.7.1992 r., I PZP 20/92, OSNCP z 1993 r., Nr 1-2, poz. 2). Także prawo do odprawy powstaje w momencie rozwiązania stosunku pracy w wyniku skróconego okresu wypowiedzenia.