Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
    W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się zaproponować pracownikowi skrócenie okresu wypowiedzenia pracodawca ponosi odpowiedzialność finansową.. Pracownikowi przysługuje, bowiem odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, która zostanie skrócona.   Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia a okresy składkowe   Za cały okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które jest traktowane przez przepisy polskie jako tzw. okresy zaliczane do okresu zatrudnienia.Oznacza to że cały ten czas wypowiedzenia wlicza się go do ogólnego stażu pracy, o ile pracownik nie pracował w tym okresie (art. 361 § 2 i 3 KP). Uwaga! Pracownik nie uzyskuje jednak w tym okresie żadnych uprawnień, których warunkiem jest istnienie stosunku pracy, np. prawa do urlopu wypoczynkowego.  Za odszkodowanie nie odprowadzamy składki z tytułu ubezpieczenia społecznego   Od odszkodowania nie odprowadza się składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozp. MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).   Za odszkodowanie odprowadzamy podatki   Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (więcej: art. 21 ust. 1 pkt 3 lit a u.p.d.o.f)Wysokość podatku od skróconego okresu wypowiedzenia oblicza się na podstawie Rozporządzenia MPiPS z 19.5.1996 r. W rozporządzeniu tym szczegółowo jest przedstawiony sposób ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).