Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

.....................................................                                              .................................................... (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                   (miejscowość, data)                   lub miejsce zamieszkania)       Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia       Z dniem ...............................  wypowiadam Panu(i) .......................................................................................................................................................umowę o pracę z dnia ................................................................... z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi .......................................................................................... i upłynie w dniu ............................................................................................................................ (wskazać długość okresu wypowiedzenia) Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ........................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .................................................. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ............................................................................................ .*                             (siedziba komisji)     ................................................. (pieczęć i podpis pracodawcy  lub osoby działającej w jego imieniu)         ......................................................................................... (potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)      * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.