Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

.....................................................                                                               ................................... (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                            (miejscowość data)        lub miejsce zamieszkania)       Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę       Z dniem ................................  wypowiadam Panu(i) ................................................................... umowę o pracę z dnia .................... z powodu.............................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia .................................... . Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ................................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia                       (siedziba sądu) niniejszego pisma.   Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą...............................................................................                                                                                                 (siedziba komisji)     ...................................................................              (pieczęć i podpis pracodawcy      lub osoby działającej w jego imieniu)       .................................................................................... (potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)     * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.