Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
....................................................                                                        ........................................... (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                         (miejscowość, data)    lub miejsce zamieszkania)       Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę       Wypowiadam Panu(i)................................................................. z dniem .................................... następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia ......................... a) .................................................................................................................................................. b) .................................................................................................................................................. w związku z................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ......................., będą obowiązywały następujące warunki umowy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.) Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ........................., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ........................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.       .................................................................                                                                                                   (pieczęć i podpis pracodawcy                                                                              lub osoby działającej w jego imieniu)