Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Więcej informacji w artykule: Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?                                              

PRZYKŁAD 1  

..............................(Data i miejscowość) .......................................

Imię i nazwisko pracownika.......................................

Adres zamieszkania     ............................Nazwa pracodawcy ............................

Dokładny adres       

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM  

Z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu.............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:   

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) a  

 

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).  

z zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia,  

 

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie.  

 

Potwierdzenie odbioru przez pracodawcę:                                                                                         

Z poważaniem: ................................                                                                                   .............................   (data i podpis)                                                                                          (podpis pracownika)    

 

 

 

PRZYKŁAD 2  

 

..............................(Data i miejscowość) .......................................

Imię i nazwisko pracownika.......................................

Adres zamieszkania     ............................

Nazwa pracodawcy ............................

Dokładny adres       

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM  

 

Niniejszym chciałbym rozwiązać  z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy)  z zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron, umowę o pracę zawartą w dniu .............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:   

PRACODAWCĄ: ............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) a  

 

PRACOWNIKIEM: .......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).  

 

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracującw Państwa firmie.  

Potwierdzenie odbioru przez pracodawcę:                                                                                         

Z poważaniem: ................................                                                                                   .............................   (data i podpis)                                                                                          (podpis pracownika)    

 

Więcej informacji w artykule: Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?