Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Więcej informacji w artykule: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  ..............................(Data i miejscowość) .............................................Imię i nazwisko pracownika.............................................Adres zamieszkania     ................................Nazwa pracodawcy ................................ Dokładny adres       ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM   Niniejszym wypowiadam z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy) bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu........................................................................(wskazać przyczynę), umowę o pracę zawartą w dniu .............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:  PRACODAWCĄ: ............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................ reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) a PRACOWNIKIEM: .......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).   Podstawę prawną rozwiązania umowy o prace stanowi art. ......................... Kodeksu Pracy. Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w ..............................................  (siedziba Sądu). Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ...................................  (siedziba Komisji - dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza). Zgłoszenie wniosku do Komisji Pojednawczej przerywa bieg 7-dniowego terminu do wniesienia odwołania do Sądu Pracy.     ........................................                                            ...........................................................(potwierdzenie odbioru przez                                               (pieczątka oraz  podpis pracodawcy, pracownika - data i podpis)                                              osoby reprezentującej pracodawcę lub                                                                                           osoby upoważnionej do dokonywania                                                                                  czynności prawnych w imieniu pracodawcy) Więcej informacji w artykule: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia