Praca w Niemczech

SYSTEM UBEZPIECZEŃ

System emerytalny

Prawo do emerytury nabywa się z chwilą ukończenia 65 lat, zarówno w wypadku mężczyzn, jak i kobiet. Do otrzymania świadczeń emerytalnych w Niemczech konieczne jest wykazanie się 60-miesięcznym stażem opłacania składek. Przesunięcie w czasie przejścia na emeryturę powoduje jej wzrost o 0,5% za każdy miesiąc przypadający po ukończeniu 65 roku życia. Osiąganie wynagrodzenia za pracę z tytułu kontynuowania zatrudnienia nie powoduje zawieszenia uprawnień do świadczeń emerytalnych.

* Wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości składek na ubezpieczenie i stażu pracy.

Wcześniejsza emerytura

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 63 lata i były ubezpieczone przez co najmniej 35 lat. Prawo do wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat mają osoby niezdolne do pracy i bezrobotni, jak i kobiety, które opłacały składki przez co najmniej 180 miesięcy i podlegały obowiązkowi ubezpieczenia powyżej 10 lat po ukończeniu 40 roku życia.

Osoby rozpoczynające obecnie życie zawodowe w Niemczech, mimo wysokich składek na
ubezpieczenie emerytalne, decydują się na dodatkowe ubezpieczenie, by w wieku emerytalnym móc utrzymać odpowiedni dla siebie standard życia. W Niemczech obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe są prowadzone przez różnorodne federalne, jak i regionalne instytucje ubezpieczeniowe. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą nie ma obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, dla pracowników jest ono obowiązkowe. Państwowy system ubezpieczeniowy oparty jest na finansowaniu bieżącym.

Składka

W wysokości 19,3%, po połowie płacona jest przez pracownika i pracodawcę. Część osób
pracujących na własny rachunek korzysta z systemów prowadzonych przez stowarzyszenia
zawodowe, które mają status instytucji prawa publicznego. Osoby ubezpieczone w stowarzyszeniach zawodowych są wyłączone z systemu powszechnego, prowadzonego przez państwo.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy osoba ubezpieczona odprowadza składki do
właściwych kas:

  • * Pracownicy umysłowi ubezpieczeni są w Federalnym Zakładzie Ubezpieczeń
    Pracowników Umysłowych (Bundesversicherungsantalt fűr Angestellte BfA);
  • * Pracownicy fizyczni ubezpieczeni są w instytucjach ubezpieczenia na szczeblu landów (Landesversicherungsanstalten – LVA).

Wyróżniamy też branżowe kasy

  • * dla kolejarzy – Kasa Ubezpieczenia Kolejarzy(Bahnversicherungsanstalt);
  • * dla marynarzy – Kasa Ubezpieczenia Marynarzy (Seekasse);
  • * dla górników – Kasa Ubezpieczenia Górników (Bundesknappschaft).
[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8