Praca w Grecji

FORMALNOŚCI

Zgodnie z greckim prawem pracy - wjazd obcokrajowca do Grecji w celu zatrudnienia na zasadach pracy zależnej u konkretnego pracodawcy i przy konkretnym rodzaju zatrudnienia jest dozwolony jedynie wtedy, gdy pracownik otrzyma pozwolenie na pracę od greckiego wojewody. Zgoda na podjęcie pracy musi być też wydana przez Greckie Biuro Odnajdywania Pracy Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej - OAED. Organizacja ta sporządza w ostatnim kwartale każdego roku sprawozdanie, w którym określa zapotrzebowanie na pracowników oraz wolne miejsca pracy w Grecji. W sprawozdaniu tym wyróżnione są także specjalności i okręgi, w których mogą być zatrudnieni obcokrajowcy. Podczas sporządzania sprawozdania OAED bierze się pod uwagę m.in. sytuację na rynku pracy, oferty pracy greckich i obcych pracodawców. Na podstawie tego zestawienia, decyzją ministra pracy i ubezpieczeń społecznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej i decentralizacji oraz spraw zagranicznych, określana jest maksymalna liczba pozwoleń na pracę, które wydawane są corocznie obcokrajowcom m.in. ze względu na narodowość, województwo, rodzaj i okres zatrudnienia. Decyzja ta jest przekazywana greckim władzom konsularnym, biurom pośrednictwa pracy znajdującym się poza granicami kraju oraz wojewódzkim urzędom pracy.

Pozwolenie na pracę

Tylko pracodawca może wystąpić z wnioskiem do miejscowego urzędu pracy o wydanie pozwolenie na zatrudnienie. Jeżeli miejsca na Greckim rynku pracy nie są zajęte przez miejscowych pracowników, wówczas (po akceptacji OAED) mogą być wykorzystane przez cudzoziemców np. pracowników z Polski. Tylko w takich wypadkach pracodawca może złożyć podanie do wojewody o wydanie dla wskazanego przez niego pracownika pozwolenia na pracę. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zostaje on przesyłany do konsulatu w Warszawie, gdzie musi odebrać go zainteresowana osoba.

Pozwolenie na pracę wydawane jest na okres do jednego roku i może być przedłużone każdorazowo na okres następnych 12 miesięcy. Niezbędnym warunkiem przedłużenia go jest istnienie umowy o pracę oraz dopełnienie obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych ze strony obcokrajowca. Polak, który chce przedłużyć pozwolenie na pracę, musi jeszcze przed upływem terminu jego ważności złożyć podanie w tej sprawie do wojewody wraz z odpowiednimi dokumentami.

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6