To ludzie tworzą firmę – zadbaj o nich!

Celem każdego biznesu jest osiąganie zysku. Bez względu na to czy mamy pod tym pojęciem na myśli zysk materialny czy intelektualny, oba prowadzą ostatecznie do podniesienia wartości firmy i organizacji, a więc służą realizacji podstawowych celów biznesowych....

 

Relacje pracodawca-pracownik

 

Celem każdego biznesu jest osiąganie zysku. Bez względu na to czy mamy pod tym pojęciem na myśli zysk materialny czy intelektualny, oba prowadzą ostatecznie do podniesienia wartości firmy i organizacji, a więc służą realizacji podstawowych celów biznesowych. Wartości firmy nie buduje się z dnia na dzień. Jest to zazwyczaj długi i wyczerpujący proces, w którym największą rolę do odegrania mają ludzie. Pracownicy są wizytówką każdej firmy, wpływają także na to jak postrzegana jest przez otoczenie, budują zaufanie wśród jej klientów i kontrahentów. Zadowoleni pracownicy przenoszą swoją pozytywną energię na swe codzienne kontakty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dlatego właśnie tak ważne jest dbanie o to, by relacje pracodawca – pracownik układały się w sposób nienaganny i przyjazny. Taka postawa jest jednym z elementów idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jest to działanie dobrowolne, którego nie można w żaden sposób nakazać, ale które należy jak najszerzej promować i upowszechniać. Dlatego właśnie wskazujemy przedsiębiorcom wymierne korzyści jakie mogą osiągnąć poprawiając jakość zarządzania personelem oraz budując trwałe relacje wewnątrz firmy.

 

Rozwiązania

 

O wiele łatwiej jest zbudować właściwe relacje w firmie kiedy dysponuje się gotowymi rozwiązaniami. Odpowiedzią na potrzeby pracodawców jest opracowany przez zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym standard „Zatrudnienie Fair Play”, który w sposób całościowy reguluje relacje na linii pracodawca-pracownik.

 

Czym jest standard „Zatrudnienie Fair Play”?

 

Standard „Zatrudnienie Fair Play” to system zarządzania wypracowany w oparciu o różnorodne doświadczenia polskie i zagraniczne, który z jednej strony usprawnia zarządzanie personelem, a z drugiej strony zapewnia przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Dzięki wdrożeniu standardu firma buduje krótko i długookresowe strategie swej działalności w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

 

Dla kogo przeznaczony jest standard „Zatrudnienie Fair Play”?

 

Standard „Zatrudnienie Fair Play” jest idealnym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców
i pracodawców, którzy pragną właściwie ułożyć swoje relacje z pracownikami.
Firmy stosujące rzetelne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz inwestujące w podnoszenie kwalifikacji pracowników, budują lojalne i zmotywowane zespoły pracowników, a dzięki temu uzyskują lepsze rezultaty ekonomiczne. Dlatego na wdrażanie standardu „Zatrudnienie Fair Play” powinni się zdecydować głównie ci przedsiębiorcy, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu zaangażowania swoich pracowników oraz poziomu utożsamiania się pracowników z firmą i jej celami strategicznymi, a także chcą połączyć sukces finansowy z przestrzeganiem zasad etyki i reguł prawa w kontaktach zewnętrznych i w relacjach z własnymi pracownikami. Standard „Zatrudnienie Fair Play” może być z powodzeniem wdrażany przez wszystkie organizacje i instytucje, w których zachodzą relacje pracodawca - pracownik. W 2007 r., w ramach pilotażu, standard został wdrożony w 8 polskich małych i średnich firmach. Z relacji przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na pilotażowe wdrożenie standardu wynika, że stosowanie rozwiązań zalecanych w standardzie, przynosi firmie wymierne korzyści, na które nie trzeba długo czekać.

 

Wprowadzenie standardu „Zatrudnienie Fair Play:

 

·         poprawia relacje pracodawca-pracownik, co przekłada się na większe zaangażowanie
pracowników, a więc także na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa,

·         poprawia jakość zatrudnienia w firmie i w związku z tym jest szansą na zatrzymanie migracji intelektualnej z Polski,

·         poprawia wizerunek firmy oraz wzrost zaufania do niej ze strony klientów i kontrahentów,

·         pomaga zbudować efektywne zespoły pracowników,

·         dzięki odpowiednio dobranym motywatorom zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę, co w efekcie prowadzi do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych,

·         pomaga przedsiębiorcom w dostosowaniu się do zmian zachodzących w gospodarce,

·         poprawia się płynność płatnicza przedsiębiorstwa*.

 

*Jak pokazują badania przeprowadzone w 2006 r. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, firmy stosujące Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (która jest podłożem standardu „Zatrudnienie Fair Play”) osiągają lepsze wskaźniki ekonomiczne.

 

 

Standard został opracowany w ramach projektu „Zatrudnienie Fair Play” (F0290) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

 

Więcej informacji na stronie www.praca.fairplay.pl

 

Instytut Badań nad Demokrcją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa, tel: 022 630 98 01-03, fax: 022 826 25 96; e-mail: iped@kig.pl

 

[ 07/05/2008 ]