Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Przedstawiamy Państwu przykładowy wzór, prezentujący, w jaki sposób można rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

 

Więcej informacji w artykule:

 

..............................
(data i miejscowość)

..................................
(pieczątka pracodawcy) 
..................................
(REGON - EKD) 

 

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

 

 

Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem ........................ ........ r (data rozwiązania umowy)  umowę o pracę, zawartą w dniu .......................... ........ r (data zawarcia umowy), w .................................................. (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).

 

.............................                                                                            .............................
(podpis pracodawcy)                                                                            (podpis pracownika)

 

 

Więcej informacji w artykule:

[ 01/05/2004 ]