Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przedstawiamy Państwu przykładowy wzór, prezentując rozwiązanie umowęy o pracę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne, zwane również potocznie "dyscyplinarką")

Więcej informacji w artykule:

..............................
(Data i miejscowość)

.............................................
Imię i nazwisko pracownika
.............................................
Adres zamieszkania

    ................................
Nazwa pracodawcy
 ................................
Dokładny adres   


 

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

Niniejszym wypowiadam z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy) bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu........................................................................
(wskazać przyczynę), umowę o pracę zawartą w dniu .............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy: 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).

 

Podstawę prawną rozwiązania umowy o prace stanowi art. ......................... Kodeksu Pracy. Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w ..............................................  (siedziba Sądu). Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ...................................  (siedziba Komisji - dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza). Zgłoszenie wniosku do Komisji Pojednawczej przerywa bieg 7-dniowego terminu do wniesienia odwołania do Sądu Pracy.

 

 

........................................                                            ...........................................................
(potwierdzenie odbioru przez                                               (pieczątka oraz  podpis pracodawcy,
 pracownika - data i podpis)                                              osoby reprezentującej pracodawcę lub  
                                                                                         osoby upoważnionej do dokonywania 
                                                                                 czynności prawnych w imieniu pracodawcy)

Więcej informacji w artykule:

[ 01/05/2004 ]