Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie kadrami przyczyniają się znacząco do sukcesu firmy. Globalizacja, zmiany koniunktury, fuzje przedsiębiorstw i rynek, na którym pojawia się coraz więcej innowacyjnych produktów, to wszystko stawia przed przedsiębiorstwem nowe wyzwania, prowadzi do ciągłych zmian i poprawy wydajności. Firmy, które, na tym bardzo wymagającym rynku chcą pozostać konkurencyjne, muszą skoncentrować się na zmianie nie tylko strategii przedsiębiorstwa. Gwarancja sukcesu to w pierwszej linii konsekwentne wprowadzanie (realizacja) określonej strategii połączonej z udaną i przemyślaną polityką personalną. Doradcy (konsultanci) z firmy HSO wiedzą o czym mówią: obserwują od 15 lat przedsiębiorstwa, które wprowadziły u siebie innowacyjne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie kadrami. W firmach tych zysk związany z wprowadzeniem systemu wzrósł o 8%. Doradcy zauważają również, że do sukcesu tych przedsiębiorstw przyczynili się zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy, którzy podnoszą konkurencyjność firmy. Artykuł Gallupa ukazuje, że tylko 16% wszystkich pracowników jest aktywnie zaangażowanych, 69% określa się jako niezaangażowani, a aż 15% jako aktywnie niezaangażowanych. Przedsiębiorstwo liczące np. 100 pracowników musi liczyć się z tego powodu z dodatkowymi kosztami około 0,5 miliona euro rocznie. Pracownicy mają udział w realizacji strategii przedsiębiorstwa. Badania wykazały, że tak zwane twarde dziedziny zarządzania, związane z organizacją przedsiębiorstwa i procesami w nim zachodzącymi, odpowiadają tylko w 10% procesom pracy, a 90% to motywowanie pracowników i realizacja kultury przedsiębiorstwa. Różnice te można poprawić tylko wówczas, kiedy pracownicy mają udział w bezpośrednim rozwoju firmy. Sprawą niezwykle istotną jest poznanie wiedzy i umiejętności pracowników, ich wykorzystanie i rozwój. Cele przedsiębiorstwa muszą być konsekwentnie sprowadzane ?na dół?. Odbywać się to może poprzez przeprowadzanie rozmów zorientowanych na cele, ocenę wydajności powiązaną ściśle z celami firmy oraz ustalanie wspólnie z pracownikiem środków zaradczych (szkoleń). Poprzez takie silne połączenie pracowników z celami organizacji znacznie podnosi się efektywność pracy. Wzrasta konkurencyjność organizacji, ponieważ każdy pracownik realizuje cele firmy na swoim stanowisku, a system płac zorientowany na indywidualną wydajność każdego pracownika, motywuje go do coraz bardziej efektywnej pracy, co leży w interesie przedsiębiorstwa. Kwestie zasadnicze Każdy przełożony chcący przyczynić się do lepszego funkcjonowania swojej firmy powinien zadać sobie trzy zasadnicze pytania: * Co wiem o umiejętnościach (zdolnościach) moich pracowników ? * Jak mogę mierzyć ich wydajność ? * Jak mogę wynagradzać wszelkie dodatkowe przejawy aktywności pracowników ? Instrumentem, który da nam odpowiedź na wyżej postawione pytania może być system informatyczny wspomagający zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. Okazuje się, że dość ciężko jest znaleźć taki system na rynku. Jednak po dłuższych poszukiwaniach napotkać można na programy propagujące idee i filozofię firmy, która go stworzyła. Mowa o szwajcarskim produkcie IPS, od niedawna oferowanym na polskim rynku. Jest to system bardzo przyjazny dla użytkownika, umożliwiający przedsiębiorstwu połączenie jego strategicznych celów z pojedynczymi celami dla konkretnych stanowisk pracy. IPS ponadto zapewnia ocenę realizacji celów osobistych, które wcześniej uzgadniane są z pracownikiem. Działania te przyczyniają się do aktualnego rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz odpowiedniego i sprawiedliwego wyliczenia płacy, na podstawie określenia wydajności pracownika. Korzyści dla przedsiębiorstwa leżą głównie w rozwoju kapitału ludzkiego. IPS doskonale wspomaga kierownictwo personalne w przeprowadzaniu okresowych ocen pracowniczych, w identyfikacji pracowników aktywnie zaangażowanych w realizację celów przedsiębiorstwa, oraz znacząco redukuje nakład pracy potrzebny przy zmianie struktury personalnej i poprawia jakość szkoleń na wszystkich poziomach.