Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Studia

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  Erasmus jest jednym z siedmiu komponentów całego programu o nazwie SOCRATES. Prócz niego opracowane zostały między innymi, systemy: Lingua, Minerwa czy Comenius. Wszystkie one mają służyć poprawieniu edukacji i wymianie myśli naukowej pomiędzy uczelniami różnych krajów, a także ułatwieniu dostępu do ich zasobów naukowych. Popularyzują one również języki europejskie i pozwalają na większą mobilność nie tylko uczniów i studentów, ale również osób dorosłych.   Do kogo skierowany jest program?   Program ten przeznaczono dla ambitnych studentów, którzy osiągają świetne wyniki na swojej macierzystej uczelni. Wśród pozostałych wymogów formalnych znajdują się następujące warunki: musimy mieć przede wszystkim status doktoranta bądź studenta studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych.   Ponadto należy mieć ukończony pierwszy rok studiów, posiadać obywatelstwo polskie, a także znać język kraju, do którego wybieramy się na stypendium (w przypadku krajów skandynawskich wystarczy znajomość języka angielskiego). Warto sprawdzić także czy nasza macierzysta uczelnia podpisała umowę z zagranicznymi szkołami w ramach programu SOCRATES, bo tylko takiego rodzaju nawiązana współpraca pozwala studentom na wyjazd.   Co zrobić, by wyjechać na stypendium?   Gdy spełniamy wszystkie wymienione warunki, musimy przejść pozytywnie selekcję prowadzoną przez komisję kierowaną przez wydziałowego koordynatora programu SOCRATES. Rekrutacja odbywa się na wydziale, bądź w instytucie, na którym studiujemy. O jej terminie należy dowiadywać się w semestrze zimowym, gdyż jest ona przeprowadzana tylko raz w roku, najczęściej na przełomie lutego i marca. Wydziałowa komisja sprawdza przede wszystkim znajomość języka obcego starającego się o wyjazd kandydata, jego wyniki w nauce. Nie bez znaczenia jest również motywacja wyjazdu za granicę oraz wybór uczelni. Właśnie o to najczęściej pytają rekrutujący, więc warto się jak najlepiej zarekomendować. Nie warto się jednak obawiać samej eliminacji, gdyż zdarza się tak, że jest więcej miejsc stypendialnych niż chętnych na wyjazd. Studenci rywalizują między sobą o najbardziej popularne granty ? do Wielkiej Brytanii, Danii czy Niemiec.    Na jaki długo można wyjechać?   Warto pamiętać, że o wyjazd zagraniczny z ramienia uczelni, można się starać tylko raz w trakcie naszej edukacji, zatem trzeba dokładnie przemyśleć, jaką szkołę chcemy wybrać. Najczęściej studenci wybierają się za granicę na okres pięciu miesięcy, czyli zazwyczaj jeden semestr. Minimalny okres, na który musimy wyjechać, gdy korzystamy z Programu SOCRATES, to 3 miesiące, zaś maksymalny to rok akademicki. W niektórych wypadkach za zgodą obu uczelni, możliwe jest przedłużenie nauki na uniwersytecie, na którym odbywaliśmy stypendium. Niektóre zagraniczne szkoły dzielą czas rocznej nauki na trymestry. Trzeba sprawdzić to wcześniej, by odpowiednio zaplanować wyjazd.   Gdy pomyślnie przeszedłeś rekrutację...   Od momentu wyjazdu, dzieli Cię jeszcze załatwienie wielu formalności. Niezmiernie istotne jest prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego. Należy go wypełnić w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim. Pierwsze dwie strony, to wiadomości o studencie. Dopełniają je Learning Agreement oraz Changes to Learning Agreement. Należy w nich uzupełnić poszczególne kody zajęć oraz kody właściwe dla wybranej uczelni (dostępne na stronach internetowych). Na podstawie tak wypełnionego dokumentu dokonujemy wyboru wykładów i ćwiczeń, na jakie mamy zamiar uczęszczać przez okres trwania stypendium. O poradę w wyborze zajęć, można zawsze poprosić osobę koordynującą wyjazdy zagraniczne.  Rodzaj zajęć na zagranicznej uczelni   Program zajęć, jakie czekają nas w szkole, do której się wybieramy jest częściowo ustalany między uczelniami. Student jednak również wybiera interesujące go przedmioty. Generalnym warunkiem zaliczenia semestru jest przede wszystkim osiągnięcie odpowiedniej liczby punktów ECTS (60 w ciągu roku, po 30 na każdy semestr lub 20 na trymestr). Punkty akredytacyjne są przyznawane za zaliczanie kolejnych, wybranych przez stypendystę zajęć. Cały rozkład obowiązujących studenta ćwiczeń jest spisany na podstawie Learning Areement oraz ewentualnego Changes to Learning Agreement pomiędzy obiema uczelniami i studentem. Po powrocie wyniki nauki oraz wywiązanie się studenta z deklarowanego planu zajęć sprawdza i zalicza uczelniany Koordynator ds. stypendiów.  Akceptacja zagranicznej uczelni   Jest to odpowiedź na wysłaną przez studenta aplikację, informująca go o dopełnieniu dodatkowych formalności. Zwykle są to uzupełniające formularze, oferty kursów językowych, propozycja zamieszkania na czas pobytu w domu studenckim. Stanowczo warto, o ile zaoferuje to uniwersytet, do którego się wybieramy, skorzystać z możliwości zakwaterowania w akademiku (niektóre uczelnie n. p. we Włoszech nie mają takiego rozwiązania w swej ofercie, wówczas pomagają w znalezieniu stancji). Jest to sposób na zaoszczędzenie znacznej ilości gotówki. Warto dopilnować także wszelkich wyznaczonych przez tamtejszą uczelnię terminów składania dokumentów!   Pozostałe formalności   Warto zatroszczyć się jak najszybciej o druk E-111, jest to zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta w Polsce. Uprawnia on do korzystania z zagranicznej opieki zdrowotnej. Trzeba także zdobyć kartę pobytu czasowego, która obowiązuje wszystkich wyjeżdżających na okres przekraczający 3 miesiące oraz podpisać z zagraniczną uczelnią kontrakt studencki. Określa ona czas stypendium oraz wszelkie inne warunki finansowe i formalne związane z pobytem danej osoby na wyznaczonej uczelni. Musimy dostarczyć również wypełniony formularz bankowy oraz posiadać Kartę Studenta Erasmus (określa ona status studenta, otrzymuje się ją przy podpisaniu kontraktu).   Stypendia i dopłaty   Gdy już dopełnimy wszelkich formalności bankowych, następuje stopniowe przelewanie grantu. Wysokość miesięcznej kwoty jest uzależniona od kraju, do którego się wybieramy. Kwota ta pokrywa różnicę wydatków, jakie student ponosi w związku ze studiowaniem w innym kraju. Fundusze te mają następującą wysokość:* 320 euro, gdy wybieramy się do: Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Francji;* 270 euro, gdy chcemy studiować w Austrii, Belgii, Holandii, Lichtensteinie, Luksemburgu, Niemczech lub Włoszech;* 220 euro przypada w udziale stypendystom wybierającym się do Grecji, Hiszpanii, Portugalii, na Cypr bądź Maltę;* 170 euro otrzymają chętni wyjeżdżający do Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii, Turcji, na Węgry. Można również ubiegać się o zwrot części kosztów wyjazdu bądź o dodatkowe fundusze, gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej. O dodatkowe dopłaty mogą starać się także studenci niepełnosprawni.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Blisko 8-tysięczna rzesza żaków do końca niedowierzała pogłoskom o postanowieniach władz akademickich dotyczących budżetu uczelni. Nawet najwięksi pesymiści nie podejrzewali, że kwota stypendium naukowego może być niższa aż o 140 zł. w stosunku do ubiegłego roku! Dlaczego aż tak bardzo obniżono kwoty stypendiów? Już w lutym ubiegłego roku wiadomo było, że tegoroczne zasady przyznawania stypendiów naukowych teoretycznie się nie zmienią. Podejrzewano jedynie obniżenie kwoty przeznaczonej na wypłaty dla studentów. Ustalenie nowego regulaminu przyznawania świadczeń sprawiało kłopot władzom uczelni już od dawna. Proponowano wiele rozwiązań tego problemu, lecz żadna z propozycji nie zaowocowała konsensusem pomiędzy żakami a władzami uczelni. Konsekwencją tych burzliwych, ale bezowocnych pertraktacji jest niezmienne obowiązywanie poprzednich reguł przydzielania finansów. Zarówno dziekani jak i studenci postanowili pozostawić te same progi kwalifikujące do otrzymania pieniędzy. Na niektórych wydziałach średnią ocen uprawniającą do pobierania comiesięcznego stypendium jest już 4,0. Co zatem spowodowało tak drastyczne cięcia kwot stypendiów? Przede wszystkim wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niedopasowanie do niej regulaminu przyznawania stypendiów. Zgodnie z postanowieniem nowego prawa, Uniwersytet jest zmuszony do innego niż dotychczas podziału funduszy przeznaczanych na stypendia socjalne i naukowe. Obecnie finanse przeznaczone na wypłaty za osiągnięcia naukowe oraz na pomoc dla najuboższych muszą być względem siebie równe. Wcześniej stosunek rozparcelowanych pieniędzy wynosił 70% do 30% na korzyść stypendiów naukowych. Ponadto na wysokość wypłacanych kwot wpłynął fakt otrzymania przez uczelnię znacznie niższych dotacji państwowych. Zmniejszyły się one aż o 2 miliony zł. Do studentów uprawnionych do pobierania stypendiów naukowych dołączyli również żacy studiów zaocznych i wieczorowych. W efekcie pieniędzy przeznaczonych dla studentów jest znacznie mniej, a uprawnionych do ich pobierania coraz więcej. Miesięczne stypendium to mniej niż połowa kwoty pobieranej za akademik! Najmniej pieniędzy otrzymali żacy, uczący się na Wydziale Informatyki i Astronomii. Ich miesięczne stypendium, które otrzymają za średnią 4,0 wynosi jedynie 90 zł.! Często najwyższą możliwą do osiągnięcia stawką jest kwota wysokości 230 zł. Zestawienie tych pieniędzy z wysokością opłat za akademik,(które ponownie wzrosły w tym roku i wynoszą ok. 320 ? 350 zł) pozbawia wielu studentów resztek optymizmu. Dla żaków otrzymane pieniądze starczą często jedynie na zakup niezbędnej książki lub kilku obiadów w stołówce. Czy jest szansa na zmianę? Niestety najprawdopodobniej na zmianę tego stanu rzeczy, można liczyć dopiero od następnego roku akademickiego. Obecnie władze uczelni rozpoczęły dyskusje nad przekształceniem dotychczasowego regulaminu przyznawania stypendiów. Proces ten jednak będzie długotrwały i żmudny. Najpierw muszą nastąpić rozmowy negocjujące nowe warunki finansowe z każdym z wydziałów. Następnie projekt nowego regulaminu musi być skonsultowany z radcami prawnymi. By ostatecznie obowiązywał, musi zatwierdzić go również Senat. Patrząc jednak realnie na możliwości finansowe uczelni, raczej nikłe są szanse na poprawę losu studenta. Dotacje ze skarbu państwa raczej do następnego roku nie wzrosną. Wzrośnie natomiast rzesza studentów uprawnionych do pobierania świadczeń z ciągle kurczącej się puli pieniędzy. W roku akademickim 2006/07 stypendia naukowe przyznawane będą także doktorantom oraz studentom pierwszego roku magisterskich studiów uzupełniających.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na szwedzkich uniwersytetach zagraniczni studenci mają do wyboru ponad 200 programów kształcenia w języku angielskim, od prawa poczynając na inżynierii kończąc. FORMALNOŚCI Rekrutacja Język Konto w banku STYPENDIUM Program Socrates/ Erasmus PROGRAM NAUKI Sesja egzaminacyjna PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Opieka medyczna Przykładowe ceny w Niemczech PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Niemczech Ciekawe linki Ambasady i konsulaty  FORMALNOŚCI Podstawowym wymogiem, podczas ubiegania się o możliwość studiowania w Szwecji jest zdana matura, jeżeli chce się zaczynać studia od początku, bądź skorzystanie z programów wymiany. Wszystkie świadectwa ukończenia szkół, czy kursów dodatkowych, muszą być przetłumaczone na język szwedzki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Większość formalności przed wyjazdem do Szwecji można załatwić jeszcze w Polsce. Pierwszym krokiem powinno być znalezienie interesującego kierunku studiów, a także wybór języka nauczania. Ważne informacje Wiele z potrzebnych informacji, np. adresy uczelni, wykaz kierunków, które nauczane są w języku angielskim, a także porady odnośnie życia codziennego w Szwecji, można znaleźć na stronie internetowej: www.studyinsweden.se, a także na stronach PLOTEUSA (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space), http://europa.eu.int/ploteus, gdzie zamieszczonych jest wiele informacji odnośnie systemów studiowania w krajach europejskich. Pozwolenie na pobyt Mieszkańcy Unii mają prawo przebywać w Szwecji przez trzy miesiące bez posiadania pozwolenia na pobyt, w przypadku dłuższego pobytu należy uzyskać takie pozwolenie, również studenci muszą się o nie postarać, jeżeli chcą studiować więcej niż 3 miesiące.Zezwolenia na pobyt wydają urzędy ds. migracji - Migrationsverke, www.migrationsverket.se.Do uzyskania zezwolenia na pobyt niezbędny jest paszport, list ze szwedzkiej uczelni potwierdzający, że dana osoba jest studentem, a także sposób finansowania swoje pobytu w Szwecji. Student musi wykazać, że ma wystarczające do utrzymania się środki finansowe na cały pobyt, może to być potwierdzenie pobierania stypendium, wyciąg z konta bankowego, bądź list od rodziców, czy firmy o comiesięcznym przesyłaniu niezbędnej do utrzymania się kwoty. Rekrutacja W szwedzkich szkołach wyższych nie ma organu administracyjnego, który zajmuje się rekrutacją studentów zza granicy. Studenci najczęściej przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Język Student, który chce studiować w Szwecji niekoniecznie musi znać język szwedzki. W tym kraju prawie wszyscy znają język angielski, jego bardzo dobra znajomość w dużej mierze ułatwi studiowanie, czy poszukiwanie pracy dorywczej. Szwecja jest jednym z krajów, gdzie możliwa jest nauka w dwóch językach - szwedzkim i angielskim. Wiele kursów i przedmiotów ma wykładowców doskonale znających język angielski. Studenci mogą wybierać język wykładowy, jednakże ubiegając się o przyznanie miejsca na uczelni student musi wykazać się praktyczną znajomością języka angielskiego. Należy ten fakt udokumentować posiadanymi certyfikatami, np.: Zdany egzamin TOEFL z języka angielskiego zdany na 500 - 550 punktów lub Zdany egzamin IELTS - punktacja od 5,0 Zdany egzamin TISUS w przypadku osób, które chcę studiować po szwedzku. STYPENDIUM Instytut Szwedzki co roku przydziela 150 stypendiów dla zagranicznych studentów uczących się na studiach dziennych. Niestety większość tych stypendiów przyznawana jest studentom spoza UE, zatem szanse Polaków na otrzymanie wsparcia, po przystąpieniu do UE, zmalały. Podczas przydzielania wsparcia finansowego duże znaczenie ma ciekawe umotywowanie chęci studiowania w Szwecji. Dodatkowe informacje odnośnie przydzielanie stypendiów przez Instytut Szwedzki można znaleźć na stronie internetowej: www.si.se. Program Socrates/ Erasmus Studenci z Polski mają możliwość skorzystania z programu wymiany studentów Sokrates - Erazmus. Ubiegać się o wyjazd w ramach programu może prawie każdy student, który w odpowiednich terminach złoży formularz aplikacyjny. Jego podstawą jest uzasadnienie wyboru uczelni, do której chce się wyjechać, a także średnia ocen ze studiów, nie zawsze musi być ona bardzo wysoka. Nawet student ze średnią w okolicach, czy poniżej 4,0 ma szansę na wyjazd, jeżeli na danym kierunku nie będzie innych chętnych, z lepszymi ocenami. W zasadzie każda uczelnia, a nawet kierunek mają inne wymagania odnośnie kryteriów przydzielania miejsc w programie dla studentów. SYSTEM NAUKI W Szwecji rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, wiosenny, który trwa od połowy stycznia do początku czerwca i jesienny - rozpoczynający się w połowie sierpnia, a kończący w połowie stycznia. Dokumenty aplikacyjne należy odpowiednio wcześniej przysłać na uczelnię, jeżeli student chce rozpocząć naukę od semestru jesiennego, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia, a do 15 października przesyła się zgłoszenia na semestr wiosenny. Szwedzki system nauczania w szkołach wyższych różni się zdecydowanie od Polskiego. Podczas jednego semestru nie przerabia się dużej ilości różnych przedmiotów, w trakcie semestru studenci przez klika tygodni przerabiają jeden przedmiot i dopiero po jego zaliczeniu rozpoczynają naukę następnego. W Szwecji, inaczej niż w Polsce, przeważającą formą nauki są seminaria, ćwiczenia, dyskusje, a nie wykłady. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Bardzo duże znaczenie ma tam samodzielna i systematyczna praca, studenci dostają duże partie materiału do samodzielnego przygotowania w domu, z którego są potem rozliczani.   PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia w Szwecji Studia w Szwecji są w większości bezpłatne i subsydiowane przez państwo, niestety samo życie w tym kraju jest dość drogie. Studenci nie płacą za studia, ale każdy musi zapisać się do organizacji studenckiej - studenkar, gdzie wymagana jest opłata semestralnej składki członkowskiej w wysokości ok. 141 - 188 zł (300 - 400 koron szwedzkich). Mieszkanie Koszty związane z wynajęciem mieszkania są dość wysokie, zwłaszcza w Sztokholmie, gdzie osiągają one najwyższe ceny. W mniejszych miasteczkach studenci mogą znaleźć coś tańszego, jednakże wtedy muszą liczyć się z koniecznością codziennego dojeżdżania na uczelnię. Średnio koszt wynajęcia mieszkania waha się w granicach 2 - 3 tysięcy koron miesięcznie, ok. 940 - 1410 zł. Nawet skorzystanie z oferty akademików, jest jak dla studenta sporym wydatkiem, miesięczny koszt pokoju to ok. 3 tysięcy koron. Praca studencka Obcokrajowcy studiujący w Szwecji mogą podejmować pracę, jest to dość często spotykana praktyka ze względu na wysokie koszty utrzymania i wysokie ceny. Podczas szukania pracy przydatna okazuje się minimalna chociaż znajomość języka szwedzkiego. W barach, czy restauracjach znacznie chętniej zatrudniane są osoby znające podstawy języka szwedzkiego, niż te z bardzo dobrą nawet znajomością angielskiego. Opieka medyczna Opieka medyczna w Szwecji jest płatna, dlatego przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku nagłych zachorowań należy zgłosić się do szpitala, nie spotyka się bowiem w tym kraju prywatnych gabinetów lekarskich. W Szwecji w każdym większym mieście można znaleźć pogotowie stomatologiczne, jednak korzystanie z usług dentystycznych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na teren Szwecji możliwy jest wwóz leków na własny użytek, ale trzeba posiadać zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków i ich dawkach. Przykładowe ceny w Szwecji Jadąc na studia do Szwecji, student musi liczyć się z wysokim kosztami utrzymania. Szczególnie, jak na polską kieszeń, drogim miastem jest Sztokholm. Wydatki, nawet przy skromnym życiu, znacznie przewyższają możliwości przeciętnego studenta.W ciągu miesiąca student musi przeznaczyć na życie około 4600 szwedzkich koron - ok. 2200 złotych. Sposobem na wprowadzenie oszczędności może być kupienie starego roweru, który w Szwecji jest bardzo popularnym środkiem komunikacji. Rezygnując z komunikacji miejskiej można oszczędzić około 600 koron miesięcznie. Średnio w miesiącu należy liczyć się z następującymi wydatkami (ceny w przybliżeniu w szwedzkich koronach): zakwaterowanie ok. 2100;wyżywienie ok. 2400;opieka medyczna, ubezpieczenie ok. 250;składki studenckie ok. 60 - 70;rozrywka 450;przejazdy 500 - 600. Zakupy w Szwecji najlepiej jest robić w supermarketach, bo tam jest najtaniej. PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Szwecji KTH, Królewska Wyższa Szkoła Technologii (Politechnika), Sztokholm (www.kth.se)Instytut Karolinska (www.info.ki.se)Uniwersytet w Sztokholmie (www.su.se)Uniwersytet w Uppsali (www.uu.se)Uniwersytet w Goeteborgu (www.gu.se)Uniwersytet w Umea (www.dh.umu.se) Najpopularniejsze kierunki studiów PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze kierunki studiów w Szwecji W Szwecji bardzo dużym powodzeniem cieszą się kierunki związane z ochroną środowiska i ekologią, a także te dotyczące projektowania i aranżacji wnętrz. Popularne kierunki: Inżynieria środowiska i infrastruktur nienaruszających równowagi ekologicznej - Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure Planowanie przestrzeni - Spatial PlanningEkologia - Master's Programme in EcologySztuka i technologia - Art and TechnologyDesign - Advanced Programme in DesignZaawansowany design produktów - Masters programme in Advanced Product Design - Biotechnologia i technologia żywienia - Master's Programme in Bio- and Food Technology

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I o ile jeszcze kilka lat temu takie wątpliwości oznaczać mogły roczna przerwą w edukacji, teraz istnieje możliwość pogodzenia studiów w dwóch miastach jednocześnie. MOST czyli Program Mobilności Studentów to projekt umożliwiający wymianę studentów pomiędzy polskimi uczelniami, które podpisały Porozumienie na Rzecz Jakości Kształcenia. Aktualnie jego uczestnikami są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań) Uniwersytet Jagielloński (Kraków) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Uniwersytet Opolski Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski (Katowice) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Zielonogórski Studenci tych uczelni mogą w ramach wymiany w dowolnie wybranym mieście zaliczyć semestr lub cały rok studiów na tym samym bądź innym kierunku. Przepisy warunkujące udział studentów w Programie opracowała w 1991 roku grupa prorektorów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Oparty na zasadach Sokratesa, szczegółowy regulamin dla wszystkich zainteresowanych studentów w całości dostępny jest na stronie www.uka.amu.edu.pl. Krok po kroku przez MOST: Program MOST obejmuje zarówno system stacjonarny, jak i zaoczny, a mogą wziąć w nim udział wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), którzy z pozytywnym wynikiem zaliczyli przynajmniej trzy semestry na uczelni macierzystej. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu studentowi przysługują oczywiście wszystkie stypendia, a także, w razie potrzeby, miejsce w domu studenckim. Zanim zainteresowany wymianą student przystąpi do procesu rekrutacyjnego, musi zorientować się w ofercie wolnych miejsc zgłoszonej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez uczestniczące w Programie uczelnie. Oferta aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim i w tym czasie student może ubiegać się o wyjazd. Termin wiosenny (15 kwietnia ? 8 maja) daje możliwość odbywania studiów przez semestr zimowy lub cały kolejny rok, zaś termin jesienny (5 listopada - 20 listopada) dotyczy tylko semestru letniego. Po upewnieniu się, że wybrany uniwersytet posiada wolne miejsce na danym kierunku, student musi przedstawić do zaopiniowania Dziekanowi ds. Studenckich swojego wydziału wypełniony kwestionariusz (gotowy wzór dostępny jest także na stronie UKA). Pozytywnie rozpatrzony wniosek trafia w dalszej kolejności do działającego na uczelni macierzystej Biura Spraw Studenckich, które zobowiązane jest do przedstawienia go w terminie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu. Ta o podjętej decyzji poinformuje zainteresowane uczelnie najpóźniej do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego i 30 grudnia w przypadku letniego. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do Programu, student powinien sporządzić i przedstawić ponownie do zaopiniowania Dziekanowi ds. Studenckich tzw. porozumienia o programie zajęć. Ponieważ podstawą odbywania studiów w trakcie wymiany jest realizowanie indywidualnego programu, może on obejmować przedmioty wybrane dowolnie spośród różnych semestrów. W ramach MOST-u student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, natomiast ma możliwość takiego ich zestawienia, które odpowiadać będzie jego zainteresowaniom lub potrzebom. Jeżeli student zdecyduje się na swój kierunek, obowiązkowe przedmioty może uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek Dziekan ds. Studenckich musi wyznaczyć mu termin zaliczenia zaległych przedmiotów po powrocie na uczelnie macierzystą. Termin ten nie jest przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów. Bardzo istotne przy sporządzaniu semestralnego programu zajęć jest, aby suma punktów ECTS z wybranych przedmiotów nie była mniejsza niż 30, a w przypadku wyjazdów rocznych 60. Po zaopiniowaniu porozumienia o programie zajęć student powinien dostarczyć dokument uczelni przyjmującej i odpowiednio wcześnie skontaktować się z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczącej miejsca w akademiku, pkt. ECTS za dane przedmioty itp. W ramach Programu MOST student zalicza przedmioty w trakcie sesji egzaminacyjnej. Uzyskane przez niego oceny wpisywane są w wydawaną przez uczelnie przyjmującą kartę, która później jest podstawą wystawienia tzw. wykazu zaliczeń ( punkty ECTS, zaliczenia oraz oceny nie mogą być wpisywane do indeksu z uczelni macierzystej). Po zakończeniu wymiany dziekanat uczelni macierzystej w oparciu o wykaz zaliczeń dokonuje stosownego wpisu do indeksu studenta, który tym samym zostaje promowany na kolejny semestr studiów.