Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Inaczej będzie wyglądał on w przypadku świeżo upieczonego magistra ubiegającego się o posadę asystenta w lokalnym przedsiębiorstwie, inaczej w przypadku doświadczonego menedżera z wieloletnim stażem, pnącego się w górę po szczeblach kariery, jeszcze inaczej w przypadku krawcowej chcącej załapać się na etat w dużym zakładzie produkcyjnym. Siłą rzeczy pierwszy etap, jakim jest poinformowanie przyszłego pracodawcy o naszej osobie, o naszej chęci podjęcia pracy na danym stanowisku, czyli pisanie CV, również będzie przebiegał na wiele sposobów. Specjaliści od procesu rekrutacji są zgodni, co do jednego - w życiorysie zawodowym najważniejszy jest czytelny i jasny sposób przekazania informacji o doświadczeniu, umiejętnościach, posiadanej wiedzy i potencjale kandydata, tak by zachęcić czytającego do zaproszenia go do kolejnego etapu rekrutacji. Jednak wbrew pozorom cel ten nie jest prosty do osiągnięcia. Kolejna zasada pisania życiorysów mówi - nigdy nie mijaj się z prawdą. A fakty często nie pomagają w osiągnięciu zamierzonego celu. I tu z pomocą przychodzi typologia życiorysów. Istnieje wiele wzorów, zasad formalnych budowy CV, pozwalających na ukrycie braków w kompetencjach bądź uwypuklenie konkretnych cech. Tylko od kandydata zależeć będzie wybór któregoś z nich. Klasyfikacja CV Życiorysy możemy podzielić ze względu na sposób ich sporządzenia na: * CV anglosaskie* CV francuskie. CV anglosaskie, czyli życiorys napisany za pomocą komputera, stanowi w tym momencie standard. Pracodawca oczekuje tego typu CV przede wszystkim ze względu na czytelność, zawartych w nim informacji, samą estetykę dokumentu oraz ogólne wrażenie profesjonalnie przygotowanego dokumentu. CV francuskie, czyli życiorys napisany ręcznie wchodzi w grę tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego życzenia pracodawcy. Czasem specjaliści od rekrutacji twierdzą, że charakter pisma może wiele powiedzieć o człowieku. Duże firmy mogą zatrudniać grafologów analizujących pisane odręcznie CV lub listy motywacyjne. Jednak wysłanie tego typu życiorysu w innym przypadku może zaowocować jego odrzuceniem bez przeczytania. Po prostu dokument napisany ręcznie, siłą rzeczy będzie mniej czytelny na tle innych, pisanych komputerowo lub na maszynie.Kolejnym sposobem typologii CV jest ich podział ze względu na układ prezentowanych informacji. Trzy podstawowe rodzaje to: * CV chronologiczne;* CV funkcjonalne;* CV mieszane. Cechą CV chronologicznego jest przedstawienie wydarzeń z dotychczasowego przebiegu kariery i edukacji w porządku czasowym, jako następujących po sobie faktów. Zwykle wydarzenia umieszcza się w porządku odwróconym, tak by czytający w pierwszej kolejności zapoznał się z najbardziej aktualnymi danymi. Ten typ życiorysu jest zwykle najbardziej preferowany przez pracodawców ze względu na łatwą orientację w jakości i tempie przebiegu kariery. Widać rangę kolejnych stanowisk zajmowanych przez kandydata, a także ciągłość edukacji i zatrudnienia. Z tego powodu CV chronologiczne najlepiej nadaje się dla absolwenta studiów po różnego rodzaju kursach i stażach budujących dopiero jego doświadczenie zawodowe, bądź dla osoby nieprzerwanie kształcącej się i awansującej na coraz to wyższe stanowiska. W tych i podobnych przypadkach chronologiczny układ będzie budował poczucie solidności, chęci bycia coraz lepszym i umiejętności osiągania zamierzonych celów. Natomiast wszelkie przerwy w edukacji i zatrudnieniu, nieścisłości i braki w doświadczeniu będą widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego dla kandydatów długo pozostających bez pracy lub też posiadających luki w wykształceniu czy doświadczeniu układ ten nie będzie najlepszy.Przy pisaniu tego typu życiorysu należy zwrócić uwagę na dobór prezentowanych faktów. Przede wszystkim nie należy sięgać zbyt daleko w przeszłość. Za błąd uważa się umieszczanie informacji np. o szkole podstawowej, czy kursach umiejętności mogących stracić na aktualności. CV funkcjonalne charakteryzuje się brakiem chronologii. Informacje są tu zebrane w postaci zbiorów umiejętności, doświadczeń i osiągnięć zdobytych podczas przebiegu kariery. W tym układzie podkreślona jest przede wszystkim jakość i zakres uzyskanych kwalifikacji, a nie tempo ich zdobywania. Pracodawca patrząc na CV funkcjonalne ma jasny obraz kompetencji kandydata odnośnie określonego stanowiska i powiązanych z nim umiejętności. Życiorys taki zwykle pomija wszelkie szczegóły odnośnie wykształcenia i doświadczenia, przez co staje się mniej przejrzysty. Specjaliści radzą jednak, by każdą opisaną w nim umiejętność poprzeć informacją gdzie była zdobywana i uzyskanie jakiego świadectwa ją dokumentuje. Taki układ pozwoli ukryć przerwy w zatrudnieniu, przy jednoczesnym podkreśleniu naprawdę istotnych dla stanowiska kompetencji. Jednak niezbyt jasny obraz całości przebiegu kariery powoduje, że pracodawcy preferują raczej układ chronologiczny i takiego oczekują od potencjalnych kandydatów. CV mieszane posiada cechy obu powyższych życiorysów. Doświadczenia zawodowe i nabyte umiejętności są przedstawione z podaniem dat, przez co porządek chronologiczny jest zachowany. Ten układ pozwoli wyodrębnić najważniejsze informacje i umiejscowić je w czasie, dzięki temu życiorys można zorientować bardziej na cel, który chce się osiągnąć. Jako że pracodawcy preferują chronologiczny układ informacji, kandydatom natomiast zależy przede wszystkim na promocji swoich umiejętności, CV o układzie mieszanym, jako spełniające obydwa wymagania, wydaje się być rozwiązaniem optymalnym. Właśnie ten układ życiorysu najczęściej stosowany jest do napisania CV celowego, czyli zorientowanego na osiągnięcie konkretnego celu - aplikowania na określone stanowisko. CV celowe stosujemy w przypadku posiadania jasno sprecyzowanego celu zawodowego. Wiemy dokładnie, jakie stanowisko w firmie chcielibyśmy objąć. Ta forma CV najbardziej pożądana będzie w przypadku kandydatów, których doświadczenie zawodowe nie do końca pokrywa się ze stanowiskiem, na które kandydują. Zadaniem życiorysu celowego jest przekonanie pracodawcy, że posiadamy predyspozycje, które w istotny sposób pomogą nam sprostać obowiązkom na danym stanowisku. Mniej ważne jest gdzie dane umiejętności zostały zdobyte. CV takie musi zawierać jasne określenie celu oraz listę umiejętności przydatnych z punktu widzenia pracodawcy. CV takie powinno zawierać również listę osiągnięć uwiarygodniających naszą kandydaturę. Istotne jest by skupić się przede wszystkim na wybranej przez nas dziedzinie, pomijając inne mniej ważne w tym konkretnym przypadku.Oczywiście wyżej wymienione typy życiorysów nie są jedynym możliwym podziałem. Istnieją stanowiska pracy, gdzie liczy się przede wszystkim kreatywność i oryginalność (np. branża reklamowa). Dlatego przesyłanie CV sztywno zamkniętego w określonym schemacie nie będzie tam dobrze widziane. Mimo że w tym przypadku układ nie da się jasno określić, możemy wyodrębnić: * CV kreatywne * CV alternatywne. CV kreatywne, czyli życiorys twórczy, dopuszczalny jest jedynie w zawodach, w których kreatywność i zdolności artystyczne są wymagane. Taka forma pozwala na zaprezentowanie własnej indywidualności poprzez formę graficzną czy literacką. Używając wyobraźni i talentu należy tu przedstawić przede wszystkim zdolności wymagane do podjęcia danego stanowiska. Konkretne informacje schodzą tu niejako na dalszy plan, jednak nie można o nich zapomnieć. To wciąż musi być dokument podający podstawowe informacje o kandydacie. CV alternatywne, czyli życiorys napisany w jakiejkolwiek innej formie odbiegającej od standardu. Najczęściej jest to forma listu motywacyjnego, w którym dokładnie przedstawiony został przebieg kariery. Forma taka stwarza możliwość uwypuklenia swoich cech osobowości poprzez połączenie z nabytymi umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym. Należy być jednak rozważnym przy decydowaniu się na formę alternatywną. Zwykle pracodawcy mają do przejrzenia dziesiątki CV różnych kandydatów, dlatego długi dokument, nie przekazujący informacji na pierwszy rzut oka może zostać odrzucony na wstępie. Kolejnym sposobem typologii życiorysów, jest ich podział ze względu na specyfikę zawodu. CV akademickie to wyjątkowy typ życiorysu zawodowego. Składamy je w przypadku ubiegania się o stanowisko powiązane z badaniami akademickimi. Możliwe, a nawet wskazane jest tu odejście od standardowych reguł pisania CV, od typowych jego układów. W takim życiorysie ważniejsze od przebiegu kariery zawodowej jest pokazanie udziału we wszelkiego rodzaju pracach badawczych związanych ze stanowiskiem, o które się ubiegamy. Z tego powodu CV akademickie zwykle zajmuje dużo większą objętość niż życiorysy standardowe. Wymienić w nim należy wszelkie osiągnięcia, publikacje, członkostwo w klubach naukowych itp. CV prawnicze, CV naukowe, CV medyczne to przykłady życiorysów, które powinny brać pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu. Należy uwzględnić w nich charakterystyczny język (prawniczy czy techniczny), podkreślający nasze kompetencje. Dodatkowo doświadczenie konkretnych przypadku tak konkretnych zawodów (tzn. ściśle związanych z wykształceniem) powinno koncentrować się przede wszystkim na sprawach z nimi związanych. Szczególnym typem życiorysu jest CV europejskie. Pisane jest ono według konkretnego wzoru opracowanego przez Komisje Europejską w celu usprawnienia rekrutacji. Życiorys taki przedstawia przebieg kariery i edukacji według norm przyjętych w Unii Europejskiej. Jednolity układ życiorysu pomaga pracodawcy w porównaniu potencjalnych kandydatów. Oczywiście wszystkie wymienione powyżej typy życiorysów nie są sztywnymi ramami, w których trzeba się zamykać. Należy traktować je raczej jako wskazówki pomagające we właściwym napisaniu CV. Pamiętajmy, że indywidualność jest w tym momencie jak najbardziej w cenie, a ?kreatywność? jest cechą coraz częściej pojawiającą się w ogłoszeniach o pracę.